Stanovení a optimalizace vegetačních pásů přirozené dřevinné skladby sloužících k útlumu hluku z dopravy (akronym ACUVEG)

Stanovení a optimalizace vegetačních pásů přirozené dřevinné skladby sloužících k útlumu hluku z dopravy (akronym ACUVEG)

Číslo projektu: CL01000058
Doba řešení: 01/2024 – 06/2026

Představení projektu:

Hlavní myšlenkou projektu CL01000058 je tedy nalezení vhodných prostorových a druhových skladeb vegetačních pásů dřevin, které budou zakládány cíleně k dotlumování hluku z dopravy. Záměrem projektu je provést opakovaná měření na stejných místech za různých podmínek. Veškerý výzkum bude prováděn s ohledem na budoucí bezpečnost provozu na silnici a železnici, kdy nesmí dojít k pádu porostu, který by ohrozil životy i majetek. Zároveň bude pozornost věnována klimatické změně, kdy budou proměřeny i takové struktury, u kterých se předpokládá používání za 20–30 let.

Na vybraných lokalitách budou probíhat akustická měření a laserová skenování. Základní „modelová“ měření budou probíhat na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny, kdy zdrojem hluku bude všesměrový zdroj Brüel & Kjær. Bude proměřena i reálná vegetace podél pozemních komunikací, zdrojem hluku zde již bude samotná doprava. Na základě reálných měření pak budou identifikovány vlivy jednotlivých parametrů na útlum hluku a vznikne metodika o zakládání stromových pásů v blízkosti komunikací. Technický předpis (jeden či všechny na základě požadavku aplikačního garanta Ministerstva dopravy) bude následně aktualizován o získané informace, které bude případně možné následně použít i pro aktualizaci dokumentů SŽ. Databáze bude nápomocna při navrhování protihlukových opatření.

Koordinátor projektu: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Partneři projektu:

  • Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
  • Mendelova univerzita v Brně

Výsledky projektu:

NmetS - „Použití vegetačních pásů přirozené dřevinné skladby pro útlum hluku z dopravy“

Metodika se bude zabývat optimální strukturou (dřevinnou skladbou, prostorovou výstavbou a šířkou) pásů dřevin přirozené dřevinné skladby a bude definovat její funkčnost na tlumení hluku jednak v sezónním běhu (rok) a jednak v jejich vývojovém cyklu (doba života, doba obmýtí, doba rotace). Tyto struktury budou dále vztaženy ke stanovištním podmínkám jejich optimální instalace podél komunikací v krajině. Součástí metodiky bude návrh postupu založení vegetačních pásů a jejich optimální údržby. Tato schválená metodika bude k dispozici všem zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti na webových stránkách CDV. Odkaz na metodiku bude možné nalézt také na stránkách projektu (TAČR), případně dalších účastníků projektu či aplikačního garanta Ministerstva dopravy.

S - „Databáze dřevinné vegetace sloužící k akustickému dotlumování“

Databáze bude názornou pomůckou při navrhování a porovnávání protihlukových opatření. Půjde o on-line katalog, který bude obsahovat základní typizaci protihlukových pásů s fotografickou dokumentací, ekonomickými výpočty, podrobnou charakteristikou dřevinné vegetace v pásu, bodovým mračnem pásu z laserového skenování, číselnou 3D maticí popisující hustotu vegetace na voxelové bázi, vizualizací této 3D matice formou obrázku a samozřejmě akustickým útlumem hluku (účinnost) pro daný vegetační pás. Pro výsledek bude založena nová webová stránka, kdy odkaz na ni bude možné nalézt na webových stránkách účastníků projektu, stránkách projektu (TAČR) a případně také aplikačního garanta Ministerstva dopravy.

„Doporučení pro aktualizaci technického předpisu ŘSD“

Dílčí výzkumné poznatky techničtějšího charakteru budou shrnuty formou doporučení. Výsledek bude následně uplatněn při aktualizaci některého z předpisů, který se zabývá vegetací nebo protihlukovými clonami v blízkosti pozemních komunikací (jmenovitě např. TP 99, TP 104 či TKP 25), a to v souvislosti s aktuálním vývojem legislativy a aktuálními požadavky ŘSD, který předpisy připravuje a Ministerstvo dopravy je jejich garantem. Výsledek tak bude součástí technických předpisů přístupných všem zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti na stránkách http://www.pjpk.cz/.

Kontakt: Ing. Blanka Hablovičová blanka.hablovicova@cdv.cz


CS Financováno Evropskou unií_POS_POS
Logo TAČR černobílé svg

Tento projekt je financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2030.

www.tacr.cz www.mdcr.cz