Úvodní strana  »  Výzkum  »  Aktuální projekty  »  Technologická agentura České republiky - Projekt Gama

Technologická agentura České republiky - Projekt Gama

Technologická agentura České republiky (TA ČR) byla založena v roce 2009 pro zintenzivnění a podporu spolupráce mezi výzkumnými organizacemi podporovanými státem a podnikatelskou sférou. V rámci svých programů vybírá a následně financuje projekty aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Hlavní cíle

  • zjednodušit a zefektivnit systém účelové podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v ČR,
  • zajistit dostatečnou konkurenci při výběru podporovaných projektů výzkumu a vývoje,
  • a snížit administrativní zátěž jak na straně poskytovatelů podpory, tak i na straně příjemců.

Hlavní úloha

Hlavní úlohou TA ČR je připravovat a implementovat programy

  • aplikovaného výzkumu,
  • experimentálního vývoje a inovací

a tím přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti a hospodářskému růstu České republiky.

Jedním z programů Technologické agentury je Program Gama.

Program Gama

Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA (dále jen „program GAMA“) byl schválen usnesením vlády ze dne 12. června 2013 č. 455.

Program je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (dále jen „VaV“) z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití.

Hlavním cílem programu je podpořit a významně zefektivnit transformaci výsledků VaV, dosažených ve výzkumných organizacích a/nebo ve spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a podniky, do podoby praktické aplikace umožňující jejich komerční využití a podpořit tak jejich zavedení do praxe.

Projekty Centra dopravního výzkumu v rámci programu Gama

Laboratorní geotechnické zkušební pole Foto: Stanislav Pecháček

Název projektu TA ČR GAMA PP1: Vynálezy pro dopravu

Název dílčího projektu: Měření pomocí měrných válců

Číslo projektu TA ČR GAMA PP1: TG01010086

Cíl projektu:

Vytvořit zařízení (měrné válce) umožňující regulaci vody v laboratorním geotechnickém zkušebním poli (LGZP), které umožňuje ověřování vlivu působení vody na vlastnosti silničního a železničního podloží či celé konstrukce v měřítku 1:1.

Prostřednictvím válců a příslušného řízení systému pohybu výšky hladiny je možno volit úroveň vody v prostoru LGZP a měřit objemy vody nateklé do nebo vyteklé z prostoru jednotlivých nádrží. Celý proces je automatizován vlastním softwarem.

Měrné válce byly vytvořeny s finanční podporou TA ČR a přispívají tak k rozšíření výsledků měření v laboratorním geotechnickém zkušebním poli.

Více o nabídce geotechnického zkušebního pole  ( 1,57 MB)

Dlaždice pro dlažbu parkovacích ploch

Název projektu TA ČR GAMA PP1: Vynálezy pro dopravu

Název dílčího projektu: Dlaždice pro dlažbu parkovacích ploch

Číslo projektu: TG01010086

Cíl projektu:

Ověřit použití dlaždic pro parkovací plochu v praxi a připravit je pro následné průmyslové rozšíření. Zvýšit tím efektivitu parkovacích ploch, snížit celkovou produkci emisí a negativních dopadů dopravy na kvalitu života ve městech.

Systém je založen na senzorech snímajících parkovací stání a je propojen s městským systémem pro placení parkovného.

Více o nabídce chytrého parkování   ( 1,77 MB)


Opěrka hlavy

Název projektu TA ČR GAMA PP1: Vynálezy pro dopravu

Název dílčího projektu: Opěrka hlavy pro zachycení excentrického nárazu

Číslo projektu TA ČR GAMA PP1: TG01010086

Cíl projektu:

Ověření funčnosti vynálezu opěrky hlavy pro zachycení excentrického nárazu

Předmětem projektu bylo vytvoření jednoduché tvarovatelné opěrky hlavy pro zachycení pohybu hlavy při bočních a šikmých nárazech. Přínosem tohoto řešení je podstatné snížení společenských ztrát, které vznikají zraněním nebo úmrtím cestujících ve vozidlech.

Opěrka hlavy byla vytvořena s finanční podporou TA ČR.

Více o novém typu opěrky hlavy  ( 2,97 MB)


Mobilní měřicí zařízení

Název projektu TA ČR GAMA PP1: Vynálezy pro dopravu

Název dílčího projektu: Mobilní zařízení pro měření podélného koeficientu tření povrchů vozovek

Číslo projektu TA ČR GAMA PP1: TG01010086

Cíl projektu:

Ověření správnosti zvolené metody pro měření podélného koeficientu tření povrchů vozovek

V současné době se pro zjišťování koeficientu tření povrchů vozovek podle normy ČSN používá kyvadlo nebo certifikované měřící vozidlo. Obě metody mají omezení, žádná z nich neumožňuje okamžité a pohotové měření kdekoliv v silniční síti. Navržené zařízení bude schopno rychle zjistit orientační hodnotu koeficientu tření povrchu vozovky (podobně jako běžně používaná orientační dechová zkouška).

Více o mobilním měřicím zařízení  ( 1,97 MB)


Dynamické řízení dopravních uzavírek

Název projektu TA ČR GAMA PP1: Vynálezy pro dopravu

Název dílčího projektu: Dynamické řízení dopravních uzavírek

Číslo projektu TA ČR GAMA PP1: TG01010086

Cíl projektu:

Předmětem řešení je průmyslový vývoj subsystému pro řízení dopravy a zvýšení bezpečnosti v místech dopravních omezení, nebo v místech dopravních incidentů.

Hlavním cílem předmětného řešení je ověřit možnost instalace systému na lokalitu během několika minut. Tento cíl je možný dosáhnout optimalizací současných postupů, HW a SW komponent s vývojem unikátních elektronických prvků, které jsou připraveny k alternativnímu způsobu napájení a také za použití nejmodernějších detekčních a vyhodnocovacích systémů.

Dynamické řízení dopravních uzavírek  ( 1,77 MB)


Dokončení modernizace vozidla TRT pro měření protismykových vlastností povrchů vozovek

Název projektu TA ČR GAMA PP1: Vynálezy pro dopravu

Název dílčího projektu: Dokončení modernizace vozidla TRT pro měření protismykových vlastností povrchů vozovek

Číslo projektu: TA ČR GAMA PP1: TG01010086

Předmět projektu:

Modernizace stávajícího vozidla TRT pro měření protismykových vlastností povrchů vozovek, které slouží jako národní referenční zařízení. Nové řešení zpřesnilo způsob měření a vyhodnocení, zmenšilo měřicí zařízení, umožnilo nést větší množství vody pro zkrápění povrchu vozovky a zajišťuje zachování tohoto způsobu měření do budoucna. TRT vozidlo má svou evropskou technickou specifikaci ČSN P CEN/TS 15901-4. Jeho měření v ČR je zakotveno v ČSN 73 6177.

Dokončení modernizace vozidla TRT pro měření protismykových vlastností povrchů vozovek  ( 1,97 MB)


Zlepšení užitných vlastností mobilního zařízení pro odběr spalin

Název projektu TA ČR GAMA PP1: Vynálezy pro dopravu

Název dílčího projektu: Zlepšení užitných vlastností mobilního zařízení pro odběr spalin

Číslo projektu: TA ČR GAMA PP1: TG01010086

Předmět projektu:

Projekt byl zaměřen na zlepšení užitných vlastností mobilního zařízení pro odběr spalin dopravních prostředků.

Intenzivnější provoz mobilního zařízení a zvyšující se nároky na měření postupně ukazovaly některé slabiny původního řešení, jako jsou spolehlivost dodávky elektrické energie při zvýšené zátěži, tepelné zatížení přístrojového vybavení, robustnost regulačního řetězce a ergonomie a s ní související bezpečnost obsluhy během nucených zastávek.

V případě testování osobních automobilů původní tvarové řešení celého zařízení zvyšovalo pasivní odpory při jízdě. Uvedené nedostatky byly odstraněny nízkou pevnou kapotáží, jejíž vnitřní prostor je rozdělen na čtyři sekce. Samostatná sekce je vyčleněna pro zdroj energie a odběr vzorku výfukových plynů, dále jsou zde sekce přístrojová, technologická a prostor pro odběrné vaky. Regulační řetězec byl osazen nově navrženým regulačním ventilem, navýšil se počet režimů pro odběr vzorků do vaků, včetně změny systému přepínaní režimů během jízdy a ověřovala se možnost přidání dalších analyzátorů.

Zlepšení užitných vlastností mobilního zařízení pro odběr spalin  ( 3,09 MB)