Úvodní strana  »  Výzkum  »  Aktuální projekty  »  Technologická agentura České republiky - Projekt Gama

TACR_logolink_gama

Technologická agentura České republiky (TA ČR) byla založena v roce 2009 pro zintenzivnění a podporu spolupráce mezi výzkumnými organizacemi podporovanými státem a podnikatelskou sférou. V rámci svých programů vybírá a následně financuje projekty aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.Hlavní cíle

  • zjednodušit a zefektivnit systém účelové podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v ČR,
  • zajistit dostatečnou konkurenci při výběru podporovaných projektů výzkumu a vývoje,
  • a snížit administrativní zátěž jak na straně poskytovatelů podpory, tak i na straně příjemců.

Hlavní úlohou TA ČR je připravovat a implementovat programy

  • aplikovaného výzkumu,
  • experimentálního vývoje a inovací

a tím přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti a hospodářskému růstu České republiky.

Jedním z programů Technologické agentury je Program Gama.


Program Gama

Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA (dále jen „program GAMA“) byl schválen usnesením vlády ze dne 12. června 2013 č. 455.

Program je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (dále jen „VaV“) z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití.

Hlavním cílem programu je podpořit a významně zefektivnit transformaci výsledků VaV, dosažených ve výzkumných organizacích a/nebo ve spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a podniky, do podoby praktické aplikace umožňující jejich komerční využití a podpořit tak jejich zavedení do praxe.


Projekty Centra dopravního výzkumu v rámci programu Gama

Laboratorní geotechnické zkušební pole Foto: Stanislav Pecháček

Název projektu TA ČR GAMA PP1: Vynálezy pro dopravu

Název dílčího projektu: Měření pomocí měrných válců

Číslo projektu TA ČR GAMA PP1: TG01010086

Cíl projektu:

Vytvořit zařízení (měrné válce) umožňující regulaci vody v laboratorním geotechnickém zkušebním poli (LGZP), které umožňuje ověřování vlivu působení vody na vlastnosti silničního a železničního podloží či celé konstrukce v měřítku 1:1.

Prostřednictvím válců a příslušného řízení systému pohybu výšky hladiny je možno volit úroveň vody v prostoru LGZP a měřit objemy vody nateklé do nebo vyteklé z prostoru jednotlivých nádrží. Celý proces je automatizován vlastním softwarem.

Měrné válce byly vytvořeny s finanční podporou TA ČR a přispívají tak k rozšíření výsledků měření v laboratorním geotechnickém zkušebním poli.

Více o nabídce geotechnického zkušebního pole  ( 1,19 MB)


Dlaždice pro dlažbu parkovacích plochIndikátor volných parkovacích míst

Název projektu TA ČR GAMA PP1: Vynálezy pro dopravu

Název dílčího projektu: Dlaždice pro dlažbu parkovacích ploch

Číslo projektu: TG01010086

Cíl projektu:

Ověřit použití dlaždic pro parkovací plochu v praxi a připravit je pro následné průmyslové rozšíření. Zvýšit tím efektivitu parkovacích ploch, snížit celkovou produkci emisí a negativních dopadů dopravy na kvalitu života ve městech.

Systém je založen na senzorech snímajících parkovací stání a je propojen s městským systémem pro placení parkovného.

Více o nabídce chytrého parkování   ( 1,77 MB)


Opěrka hlavy

Název projektu TA ČR GAMA PP1: Vynálezy pro dopravu

Název dílčího projektu: Opěrka hlavy pro zachycení excentrického nárazu

Číslo projektu TA ČR GAMA PP1: TG01010086

Cíl projektu:

Ověření funčnosti vynálezu opěrky hlavy pro zachycení excentrického nárazu

Předmětem projektu bylo vytvoření jednoduché tvarovatelné opěrky hlavy pro zachycení pohybu hlavy při bočních a šikmých nárazech. Přínosem tohoto řešení je podstatné snížení společenských ztrát, které vznikají zraněním nebo úmrtím cestujících ve vozidlech.

Opěrka hlavy byla vytvořena s finanční podporou TA ČR.

Více o novém typu opěrky hlavy  ( 2,97 MB)

Mobilní měřicí zařízení

Název projektu TA ČR GAMA PP1: Vynálezy pro dopravu

Název dílčího projektu: Mobilní zařízení pro měření podélného koeficientu tření povrchů vozovek

Číslo projektu TA ČR GAMA PP1: TG01010086

Cíl projektu:

Ověření správnosti zvolené metody pro měření podélného koeficientu tření povrchů vozovek

V současné době se pro zjišťování koeficientu tření povrchů vozovek podle normy ČSN používá kyvadlo nebo certifikované měřící vozidlo. Obě metody mají omezení, žádná z nich neumožňuje okamžité a pohotové měření kdekoliv v silniční síti. Navržené zařízení bude schopno rychle zjistit orientační hodnotu koeficientu tření povrchu vozovky (podobně jako běžně používaná orientační dechová zkouška).

Více o mobilním měřicím zařízení  ( 1,30 MB)

Dynamické řízení dopravních uzavírek

Název projektu TA ČR GAMA PP1: Vynálezy pro dopravu

Název dílčího projektu: Dynamické řízení dopravních uzavírek

Číslo projektu TA ČR GAMA PP1: TG01010086

Cíl projektu:

Předmětem řešení je průmyslový vývoj subsystému pro řízení dopravy a zvýšení bezpečnosti v místech dopravních omezení, nebo v místech dopravních incidentů.

Hlavním cílem předmětného řešení je ověřit možnost instalace systému na lokalitu během několika minut. Tento cíl je možný dosáhnout optimalizací současných postupů, HW a SW komponent s vývojem unikátních elektronických prvků, které jsou připraveny k alternativnímu způsobu napájení a také za použití nejmodernějších detekčních a vyhodnocovacích systémů.

Dynamické řízení dopravních uzavírek  ( 1,77 MB)