Úvodní strana  »  Tiskové zprávy  »  Celospolečenské ztráty z dopravních nehod v roce 2020 klesly

Celospolečenské ztráty z dopravních nehod v roce 2020 klesly

Tisková zpráva

Brno, 27. 5. 2022

V roce 2020 činily celkové socioekonomické ztráty z dopravních nehod na pozemních komunikacích v ČR přibližně 79,7 mld. Kč.

Oproti předchozímu roku došlo k mírnému poklesu, který byl způsobem především snížením celkových následků dopravních nehod. Ubylo usmrcených i zraněných osob, poklesl i počet všech druhů nehod. „Je však třeba zdůraznit, že jsme v roce 2020 provedli významnou revizi metodických postupů pro ocenění ztrát a v důsledku toho došlo k navýšení jednotkových nákladů v některých položkách a vůbec k celkové změně struktury nákladových položek,“ vysvětluje Alena Daňková, vedoucí Oblasti hodnocení dopadů dopravy a vzdělávání Centra dopravního výzkumu.

Hlavní změny v metodickém postupu ocenění ztrát z dopravních nehod

Dle dosavadního přístupu k oceňování ztrát z dopravních nehod, který byl používán do roku 2019, se nákladové položky ve výpočtu členily na přímé, tedy související bezprostředně s dopravní nehodou, a nepřímé, to znamená vznikající v delším časovém horizontu po nehodě. Všechny nákladové položky byly jednotkově vyčísleny ve čtyřech úrovních, na usmrcenou, těžce, lehce zraněnou osobu a na nehodu pouze s hmotnou škodou. Tento přístup byl však v některých ohledech nepřesný, a proto došlo k jeho revizi a harmonizaci s metodickými postupy, jež jsou standardně užívány v zahraničí. Nově se tedy jednotlivé nákladové položky rozdělují na ztráty z osobních následků, což jsou náklady související se zraněním nebo usmrcením osob, a na ztráty z dopravních nehod, což jsou primárně hmotné škody, kongesce a náklady související se zásahem u dopravní nehody ze strany hasičů a policie. Všechny položky vstupující do kalkulace celkových ztrát jsou přehledně zobrazeny v následujícím schématu.

TZ: Celospolečenské ztráty z dopravních nehod v roce 2020 klesly 01

Obrázek: Socioekonomické ztráty z dopravních nehod - členění nákladových položek


Oproti předchozímu metodickému postupu se liší i rozdělení nákladových položek do jednotlivých úrovní. Zatímco ztráty z osobních následků jsou kalkulovány vždy na jednu osobu dle třech stupňů závažnosti zranění (usmrcená, těžce zraněná a lehce zraněná osoba), ztráty z dopravních nehod jsou kalkulovány vždy na jednu dopravní nehodu dle čtyř stupňů závažnosti nehody, přičemž charakter nehody určuje vždy nejtěžší následek (nehoda s usmrcením, těžkým zraněním, lehkým zraněním, nehoda pouze s hmotnou škodou). Celkové socioekonomické ztráty z dopravních nehod jsou pak dány součtem celkových ztrát z osobních následků a celkových ztrát z dopravních nehod.

Socioekonomické ztráty z dopravních nehod v roce 2020 podrobně

V roce 2020 došlo celkem k 94 794 nehodám

Při těchto nehodách bylo:

  • usmrceno 517 osob,
  • 1 761 osob bylo zraněno těžce,
  • 20 870 osob bylo zraněno lehce.

Jedná se o údaje do 30 dnů po nehodě, protože pro potřeby výpočtu celkových ztrát jsou relevantnější než údaje do 24 hodin po nehodě.

Počet nehod dle závažnosti:

  • 470 nehod s usmrcením,
  • 1 531 nehod s těžkým zraněním (kdy zároveň nedošlo k úmrtí jiné osoby),
  • 16 418 nehod s lehkým zraněním (kdy zároveň nedošlo k úmrtí nebo těžkému zranění jiné osoby),
  • 76 375 nehod pouze s hmotnou škodou.

V následujících tabulkách jsou uvedeny jednotkové náklady na zmiňované kategorie včetně celkových nákladů na danou kategorii.

V první tabulce jsou uvedeny celkové ztráty z osobních následků. Nejvyšší jednotkové i celkové náklady/ztráty byly u osob usmrcených. Celkem přibližně činily 18,1 mld. Kč. Z hlediska ztrát z dopravních nehod, které jsou uvedeny ve druhé tabulce, byly nejvyšší jednotkové náklady u nehod s usmrcením a nejvyšší celkové náklady u nehod s hmotnou škodou, které měly sice jednotkové náklady nejnižší, ale zároveň bylo těchto nehod evidováno úplně nejvíce.

TZ: Celospolečenské ztráty z dopravních nehod v roce 2020 klesly 02

Tabulka 1: Celkové ztráty z osobních následků nehod v roce 2020 (v Kč)


TZ: Celospolečenské ztráty z dopravních nehod v roce 2020 klesly 03

Tabulka 2: Celkové ztráty z dopravních nehod v roce 2020 (v Kč)


V poslední tabulce je pak uveden výpočet celkových socioekonomických ztrát z dopravních nehod v roce 2020, které činily 79,66 mld. Kč. Byly nižší než v roce 2019, kdy byly ztráty odhadnuty na 81,4 mld. Kč.

I přes významný pokles celkových následků a počtu dopravních nehod oproti roku 2019, daný především sníženou mobilitou obyvatel v důsledku protiepidemických opatření, došlo k relativně menšímu snížení celkových socioekonomických ztrát z dopravních nehod. To bylo dáno především aktualizací metodických postupů vyčíslení ztrát, jak je uvedeno v textu výše.

TZ: Celospolečenské ztráty z dopravních nehod v roce 2020 klesly 04

Tabulka 3: Celková výše socioekonomických ztrát z dopravních nehod v roce 2020


Z pohledu jednotlivých nákladových položek ve výpočtu ztrát, nejsou všechny položky vztažené k roku 2020, ale promítají se do budoucnosti jako budoucí náklady/ztráty. To se týká například ztrát na produkci, které představují ztrátu na hrubém domácím produktu v důsledku toho, že daná osoba byla usmrcena při dopravní nehodě a tím se na tvorbě domácího produktu přestala podílet nejen v konkrétním roce, kdy k nehodě došlo, ale i v dalších letech. Následky dopravních nehod tak neovlivňují veřejný rozpočet jen v daném roce nehody, ale dlouhodobě v dalších letech. Proto má velký význam prosazovat taková dopravně-bezpečnostní opatření, která mají za cíl snižovat celkový počet nehod a jejich následků, včetně snižování závažnosti dopravních nehod obecně.

„Výsledné částky za rok 2021 zveřejníme na konci tohoto roku,“ dodává Alena Daňková.

Kontakty:
Ing. Alena Daňková, Ph.D., vedoucí Oblasti hodnocení dopadů dopravy a vzdělávání alena.dankova@cdv.cz

Ing. Lenka Tomešová, výzkumná pracovnice
lenka.tomesova@cdv.cz