Úvodní strana  »  Tiskové zprávy  »  Celospolečenské ztráty z dopravních nehod v roce 2021 přesáhly hranici 100 miliard

Celospolečenské ztráty z dopravních nehod v roce 2021 přesáhly hranici 100 miliard

Tisková zpráva

Brno, 20. února 2023

V roce 2021 činily celkové socioekonomické ztráty z dopravních nehod na pozemních komunikacích v ČR rekordních 114,66 mld. Kč. Je však potřeba upozornit, že citelné navýšení této hodnoty oproti roku 2020, kdy ztráty činily 79,7 mld. Kč, vzniklo zejména v důsledku aktualizace výpočtu hodnoty lidského života a zdraví v oblasti dopravní bezpečnosti.

Na co se aktualizace výpočtu zaměřila?

„Stejně jako v roce 2020, tak i v roce následujícím jsme prováděli výpočet socioekonomických ztrát z dopravních nehod podle revidovaného metodického postupu Centra dopravního výzkumu (CDV). V roce 2020 však ještě nebyla známa aktualizovaná hodnota lidského života a zdraví, proto bylo vyčíslení celkových ztrát výrazně nižší,“ vysvětluje Lenka Tomešová z CDV.

Hodnotu lidského života a zdraví odborníci kalkulovali na základě dat z dotazníkového průzkumu realizovaného Centrem dopravního výzkumu v roce 2022. Zúčastnilo se ho 8 001 obyvatel ČR. Respondenti měli za úkol vybrat v šestnácti na sobě nezávislých pokusech jedno ze dvou dopravněbezpečnostních opatření. Lišila se počtem zachráněných osob od smrti a těžkého zranění při dopravní nehodě a cenou, kterou bude opatření stát jejich domácnost. Výsledná statistická hodnota jednoho lidského života činila 46 357 250 Kč a 8 489 198 Kč za jednu těžce zraněnou osobu.

Aktualizovaná struktura nákladových položek je znázorněna v následujícím schématu (obr. 1). „Dělí se na ztráty z osobních následků, což jsou náklady související se zraněním nebo usmrcením osob, a na ztráty z dopravních nehod, což jsou primárně hmotné škody, důsledky kongescí a náklady související na příklad se zásahem u dopravní nehody, kde jsou započteny náklady na hasiče a policii,“ uvádí Lenka Tomešová.

ztráty-graf-1

Co ukázalo srovnání nehodovosti v letech 2020 a 2021?

V roce 2021 Policie ČR evidovala celkem 99 332 dopravních nehod. Oproti roku 2020 je to o 4 538 nehod více. Současně došlo ke zvýšení počtu usmrcených a snížení počtu těžce i lehce zraněných osob. Je potřeba doplnit, že pro účely výpočtu socioekonomických ztrát jsou použity následky nehod do 30 dnů po nehodě. Celková bilance včetně srovnání s rokem 2020 je zobrazena v následující tabulce.

ztráty-graf-2

Socioekonomické ztráty z dopravních nehod v roce 2021 podrobněji

Jak již bylo uvedeno, v roce 2021 došlo celkem k 99 332 nehodám, při kterých bylo (do 30 dnů) usmrceno 571 osob, těžce zraněno 1 580 osob a 20 567 lehce. V následujících tabulkách jsou uvedeny jednotkové náklady na zmiňované kategorie včetně celkových nákladů na danou kategorii.

V tabulce 2 jsou uvedeny celkové ztráty z osobních následků. Z nich se nejvyšší jednotkové i celkové náklady/ztráty týkaly osob usmrcených. Činily přibližně 31 mld. Kč.

V tabulce 3 jsou uvedeny celkové ztráty z jednotlivých typů dopravních nehod (bez osobních následků). Zde byly nejvyšší jednotkové náklady u nehod s usmrcením a celkové náklady u nehod s hmotnou škodou.

ztráty-graf-3

V tabulce 4 jsou pak vyčísleny celkové socioekonomické ztráty z dopravních nehod v roce 2021, které dosáhly hodnoty 114,66 mld. Kč. Byly výrazně vyšší než v roce 2020, a to zejména díky již zmiňované aktualizaci hodnoty lidského života a zdraví v oblasti dopravní bezpečnosti. Zároveň byl v tomto roce evidován vyšší počet nehod a také usmrcených osob. I tyto faktory se tak do kalkulace promítly.

ztráty-graf-4

Komentář k výsledným ztrátám za rok 2021

„Celková částka ročních ztrát z dopravních nehod za rok 2021 představuje 1,88% podíl na HDP daného roku. Avšak z pohledu jednotlivých nákladových položek nejsou všechny vztažené k roku 2021, ale promítají se do budoucnosti jako budoucí náklady/ztráty (např. vyplacené invalidní důchody),“ uvádí Alena Daňková, vedoucí Oblasti hodnocení dopadů dopravy a vzdělávání z Centra dopravního výzkumu.

Mimo to některé položky nemají tržní dopady. Nejsou nijak finančně kompenzovány. Neprocházejí trhem a nejsou tak reálně hrazeny. Příkladem mohou být ztracené roky života u usmrcené osoby a ztráta kvality života těžce zraněné osoby. Tyto položky byly odvozeny ze zmiňovaného dotazníkového průzkumu. Částky představují vnímanou hodnotu života nebo zdraví obyvateli České republiky.

Obdobně na tom jsou i ztráty na produkci, které zjednodušeně představují ztráty na hrubém domácím produktu v důsledku úmrtí nebo zranění osoby. Taková osoba nemůže dále přispívat k tvorbě domácího produktu (do dosažení důchodového věku pro usmrcené osoby, po dobu rekonvalescence pro zraněné osoby). Pokud bychom rozdělili nákladové položky dle toho, zda jsou skutečně hrazeny nebo naopak představují subjektivní ztrátu, která není reálně finančně kompenzována, tak 41,39 mld. Kč z celkových ztrát tvořily náklady, které by měly být reálně zaplaceny a 73,27 mld. Kč tvořily náklady, které nejsou finančně kompenzovány.

Jak je vidět, následky dopravních nehod významnou měrou negativně ovlivňují životy konkrétních lidí. Ve finančním vyjádření představují obrovské ztráty. Dopady mají následky nehod i na veřejné rozpočty, a to nejen v daném roce nehody, ale v některých případech dlouhodobě. „Proto má velký význam prosazovat taková dopravněbezpečnostní opatření, která mají za cíl snižovat celkový počet nehod a jejich následků, včetně snižování závažnosti dopravních nehod obecně,“ uzavírá Alena Vyskočilová.


Kontakty:

Ing. Alena Daňková, Ph.D., vedoucí Oblasti hodnocení dopadů dopravy a vzdělávání alena.dankova@cdv.cz

Ing. Lenka Tomešová, výzkumná pracovnice, lenka.tomesova@cdv.cz

Kontakt pro média:
Šárka Želinská, vedoucí Úseku marketingu, sarka.zelinska@cdv.cz, tel. 778 737 336