Úvodní strana  »  Tiskové zprávy  »  Dvoufázové vzdělávání může snížit míru nehodovosti u mladých začínajících řidičů

Dvoufázové vzdělávání může snížit míru nehodovosti u mladých začínajících řidičů

Tisková zpráva

Brno, 13. července 2021

V rozvinutých zemích je dopravní nehoda nejčastější příčinou úmrtí ve věkové skupině 15 až 24 let. Nehody mladých řidičů jsou nejvíce zaviněny ztrátou kontroly nad vozidlem a vysokou rychlostí. Nejčastěji se pak stávají v noci a o víkendech. Příčinou zvýšené rizikovosti mladých řidičů je nízký věk, s tím související nedostatek zkušeností a roli hraje i vliv pohlaví. Ukazuje se, že svůj podíl má i způsob vzdělávání mladých řidičů v autoškolách. Zvýšení kvality vzdělávacího procesu pak přináší vyšší dopravní bezpečnost na silnicích.

Nehodovost mladých řidičů v České republice

Rizikovost skupiny mladých řidičů do 24 let dokládají i další statistiky nehodovosti. Podle zjištění BESIP bylo v roce 2020 při dopravních nehodách na pozemních komunikacích v České republice jejich vinou usmrceno 66 osob, těžce zraněno 239 a lehce zraněno 3 298 osob. Celkem bylo v loňském roce vinou mladých řidičů evidováno 8 743 nehod.

„Počet jejich nehod se od roku 2015 drží kolem hranice 10 000 za rok. Nejhorší byl rok 2016, kdy zavinili 10 606 nehod. Rok 2019 přinesl téměř 5% pokles, který dále pokračoval také v roce 2020“, dodává Pavel Řezáč, ředitel Divize dopravních technologií a lidského faktoru z Centra dopravního výzkumu.

Rakouský vzdělávací model se osvědčil

Jedním z možných důvodů zvýšené nehodovosti mladých řidičů je zastaralý vzdělávací systém v autoškolách, který nereflektuje požadavky na kvalitní a vícefázové vzdělávání. Existují proto snahy o zdokonalení jejich výcviku s cílem zvýšit bezpečnost při jízdě autem.

Dobrým příkladem fungujícího systému vzdělávání je rakouský model podle Kuratoria für Verkehrssiherheit. Jedná se o dvoufázové vzdělávání studentů, kdy po získání řidičského oprávnění probíhá v horizontu 12 až 14 měsíců další vzdělávací fáze. Ta se skládá z několika částí, které jsou rozloženy do několika měsíců.

Konkrétně se jedná o:

  • Dvě zdokonalovací jízdy s učitelem autoškoly,
  • trénink bezpečného řízení v trvání šesti hodin, který se dělí na teoretickou a praktickou část
  • a skupinový rozhovor s dopravním psychologem v délce dvou vyučovacích hodin.

Model dvoufázového vzdělávání byl v Rakousku zaveden v roce 2003. Od té doby klesla, jak ukazují čísla z roku 2013, nehodovost mladých řidičů o více než třicet procent. Jedna z dílčích studií zaměřených na hodnocení dvoufázového programu ukázala, že účastníci s ukončenou druhou fází vzdělávání udávali menší množství přestupků a nehod oproti účastníkům, kteří druhou fázi nedokončili.

U nás probíhá testování nového způsobu vzdělávání prostřednictvím projektu Start Driving

Začal v roce 2020 a aktuálně probíhá již v druhém běhu. Účastní se ho řidiči vozidel ve věku od 18 do 24 let, kteří absolvovali autoškolu během posledních 12 měsíců.

Do projektu jsou zapojeny organizace napříč odborným spektrem: Asociace autoškol ČR ve spolupráci s Asociací center bezpečných jízd, Autoklub České republiky, Policie ČR, Centrum dopravního výzkumu, Škoda Auto, Asociace dopravních psychologů, BESIP, Tým silniční bezpečnosti, Polygony a autoškoly daného regionu a další. Je zaměřen na zdokonalení výcviku začínajících řidičů automobilů. Je inspirován rakouským vzdělávacím systémem. Finanční podporu projektu zajišťuje Fond zábrany škod. Díky tomu je účastníkům poskytován bezplatně.

Projekt je nyní v pilotní fázi. Jeho cílem je představit široké veřejnosti nové možnosti vzdělávání v oblasti autoškolství. „V roce 2020 se uskutečnilo 31 kurzů, v letošním roce je plánováno celkem 88 kurzů, a to v rámci celé České republiky. Kapacita jednoho kurzu je 36 mladých řidičů“, upřesňuje Aleš Horčička, předseda Asociace Autoškol ČR. V tomto roce je modul rozšířen o vzdělávací aktivity pro instruktory autoškol a rodiče mladých začínajících řidičů.

Jak kurz probíhá?

Kurz probíhá po dobu 8 hodin v rámci jednoho dne. Je možné jej absolvovat v celkem 8 centrech bezpečné jízdy po celé České republice, a to v Jihlavě, Hradci Králové, Mostě, Ostravě, Sosnové, Příbrami, Třinci a Vysokém Mýtě.

Mladí řidiči v něm absolvují:

  • přednášku s dopravním policistou,
  • praktickou instruktáž na téma silniční bezpečnosti,
  • workshop s dopravním psychologem,
  • praktickou jízdu v reálném provozu s učitelem autoškoly
  • a jízdu na polygonu s cílem vyzkoušet si některé rizikové situace při řízení.

Proč je důležitý workshop s dopravním psychologem?

Jeho cílem je analýza možných rizik při řízení a jejich prevence. Probíhá interaktivní formou ve skupinách o velikosti 10 až 13 studentů. Dopravní psycholog na něm představuje témata a výzvy v oblasti bezpečného řízení, moderuje diskusi se studenty a přidává další doplňující informace, kupříkladu empirické poznatky, jako jsou vliv alkoholu, emocí nebo mobilního telefonu na řidičský výkon nebo statistické údaje o nehodovosti mladých řidičů a také zkušenosti v oblasti vlivu lidského faktoru na bezpečnost řízení.

„Mezi diskutovaná témata patří únava za volantem, vliv emocí na řízení, přiměřená rychlost jízdy, používání mobilního telefonu a multitasking, alkohol a drogy za volantem, plánování jízdy a příprava na ni, vliv vrstevníků při řízení a prvky defenzivního řízení“, vysvětluje Miroslava Horáková, dopravní psycholožka z Centra dopravního výzkumu, veřejné výzkumné instituce.


Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

PhDr. Pavel Řezáč, Ph.D., ředitel Divize dopravních technologií a lidského faktoru

Mgr. et Mgr. Petr Zámečník, Ph.D., vedoucí Oblasti dopravní psychologie
petr.zamecnik@cdv.cz

Kontakt pro novináře: Šárka Želinská, vedoucí Úseku marketingu
tel. 778 737 336, e-mail: sarka.zelinska@cdv.cz


Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., svým výzkumným zaměřením pokrývá klíčové potřeby rozvoje dopravy v České republice, a to na celostátní, regionální i místní úrovni.

Zabývá se jednak klasickými obory, jako jsou bezpečnost silničního provozu, technologie výstavby, údržby, oprav a rekonstrukcí dopravní infrastruktury včetně geotechnických aspektů a diagnostiky dopravních staveb, dopady dopravy a její infrastruktury na životní prostředí, ale také ekonomikou dopravy, multimodální dopravou, dopravní psychologií, vzděláváním v dopravě, modelováním dopravní poptávky, systémy hospodaření, geografickými informačními systémy, odbavovacími a parkovacími systémy, telematickými řídicími systémy atp.


Co je Asociace autoškol ČR?

Asociace autoškol České republiky je občanské a profesní sdružení, které vzniklo v roce 1995. Asociace usiluje o vytváření podmínek, které vedou ke zvýšení kvality poskytovaných služeb. Poskytuje členům nejnovější informace o událostech a změnách souvisejících s činností autoškol a napomáhá svým členům ve styku s orgány veřejné správy či při řešení regionálních problémů.

www.asociaceautoskol.cz


ZDROJE

BESIP (2020). Mladí řidiči do 24 let. Dostupné z https://www.ibesip.cz/Statistiky/Statistiky-nehodovosti-v-Ceske-republice/Statisticke-analyzy/Mladi-ridici
KFV (2013). Ein Vorzeigmodell: 10 Jahre Mehrphasenausbildung fur junge Autofahrer. Dostupné z https://www.kfv.at/ein-vorzeigemodell-10-jahre-mehrphasenausbildung-fuer-junge-autofahrer/
KFV (2018). Mehrphasenaubildung. Dostupné z https://www.kfv.at/verkehrscoaching-ii/
KFV (n. d.). Mehrphasenausbildung. Dostupné z https://www.mehrphase.com
Myntinnen, S., Gatscha, M., Koivukoski, M., Hakuli, K., & Keskinen, E. (2010). Two-phase driver education models applied in Finland and in Austria – Do we have evidence to support the two phase models?, Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 13 (1), s. 63-70.
Start Driving (2020). Dostupné z www.startdriving.cz, FB skupina
https://www.facebook.com/startdrivingcz/