Úvodní strana  »  Tiskové zprávy  »  Nová éra silniční dopravy: Sdílená autonomní mobilita jako cesta k naplnění evropské politiky Green Deal?

Tisková zpráva

Brno, 24. ledna 202

Nová éra silniční dopravy: Sdílená autonomní mobilita jako cesta k naplnění evropské politiky Green Deal?

Evropská politika snižování emisí skleníkových plynů označovaná jako Green Deal směřuje k uhlíkové neutralitě v ekonomické produkci do roku 2050 a vytváří veřejný tlak na technologickou proměnu silniční dopravy. Za tímto účelem by mělo dojít k postupnému přechodu k elektromobilitě a výrazně širšímu využívání chytrých technologií (C-ITS) pro větší bezpečnost a plynulost provozu. Jejich zavádění však zároveň zvýší cenu vozidel, což také znamená jejich nižší dostupnost, a tedy menší masové rozšíření mezi běžnými spotřebiteli.

Jak na to reagují výrobci automobilů?

Výrobci automobilů stále více zvažují zavedení nového obchodního modelu zaměřeného nikoliv na prodej, ale na pronájem vozidel uživatelům. Služby takzvané sdílené mobility umožňují jednotlivcům využívat vozidla pro každodenní cestovní potřeby a díky spoluvlastnictví i za nižší cenu. Velkou nevýhodou je však zatím limitující územní dosah těchto služeb a stoupající náklady na obsluhu. Komunikace mezi zákazníkem a přepravcem skrze aplikace v mobilních telefonech a systémy automatizace řízení společně umožňují zavádět systém přepravy vozidly bez lidského řidiče, to znamená autonomními vozidly.

Sdílená autonomní mobilita

Sdílená autonomní mobilita (CCAM – Connected, cooperative automated mobility) je kombinací zmíněného sdílení vozidel a automatizovaného řízení. Díky chytrým informačním a komunikačním službám (C-ITS), které jsou schopny sledovat a poskytovat řadu informací o aktuálním provozu, může být jízda těchto vozidel plynulá a bezpečná. Využití elektrických vozidel má potenciál dosáhnout cíle uhlíkové neutrality v silniční dopravě. Níže v tabulce jsou popsány typy přepravních služeb využívajících autonomní vozidla různých velikostí. „Obecně platí, že čím více je cestujících ve sdíleném vozidle, tím více se může prodlužovat doba jízdy. Snižuje se sice komfort při cestování, ale také cena jízdy,“ vysvětluje Marek Tögel, výzkumný pracovník z Centra dopravního výzkumu. Na trhu budou k dispozici samozřejmě i soukromá autonomní vozidla. Půjde ale především o vozidla nejvyšší třídy, u kterých nelze očekávat jejich masové rozšíření. Cena těchto vozidel bude vysoká i kvůli náročnému servisu z hlediska kontroly, aktualizace a údržby klíčových systémů, například softwaru a senzoriky.

Přehled typů služeb sdílené autonomní mobility určených pro dopravní obslužnost ve městech a jejich okolí

Přepravní služba Model provozu Kapacita a typ vozidla
Autonomní carsharing sdílené vlastnictví, libovolné místo pro začátek a konec jízdy, jízda na požádání 1 až 4místné vozidlo (mikroauto, kompaktní třída)
Soukromé autonomní taxi soukromá jízda, libovolné místo pro začátek a konec jízdy, jízda na požádání 1 až 4místné vozidlo (mikroauto, kompaktní třída)
Sdílené autonomní tax sdílená jízda, libovolné místo pro začátek a konec jízdy, jízda na požádání 4 až 9místné vozidlo (kompaktní třída, mikrobus)
Autonomní mikrotransit sdílená jízda, libovolné místo pro začátek a konec jízdy, jízda na požádání 10 až 25místné vozidlo (mikrobus, minibus
Autonomní autobus sdílená jízda, pevná trasa, pevný jízdní řád 26 a vícemístné vozidlo (autobus)

Jaká bude v procesu zavádění nových technologií role samospráv?

Podoba zavádění systému sdílené autonomní mobility bude silně záviset na aktivitě místních samospráv. Nové autonomní přepravní služby mohou v budoucnu významně konkurovat existující veřejné hromadné dopravě – a to z hlediska dostupnosti i ceny. „To se bude týkat zejména dopravních spojení v širším okolí center měst a na předměstí. Naopak u spojů mezi centry a okrajovými částmi měst zůstane konkurenceschopnost současné veřejné dopravy zachována,“ doplňuje Marek Tögel. Samosprávy se budou muset připravit na příchod těchto nových služeb. Aktivní přístup k problematice může městům přinést výhody v podobě zvýšení kapacity komunikací a rozšíření dopravní obslužnosti, optimalizace stávajícího provozu či navýšení počtu cestujících ve stávajícím systému veřejné hromadné dopravy. Může také iniciovat další ekonomický rozvoj již existujících regionálních technologických klastrů. Aktivní přístup k problematice je nezbytný. V opačném případě by mohlo dojít k nekontrolovanému rozvolnění na přepravním trhu a v důsledku i k úbytku zákazníků v systému veřejné hromadné dopravy, což dále prohloubí jeho ztrátovost a nutnost dotací z veřejných prostředků

Samosprávám pomohou výsledky projektu PAVAMTIO

Výzkumný projekt PAVAMTIO, jehož výsledky v podobě aplikační garance podpořilo Ministerstvo dopravy ČR, Inovační centrum Ústeckého kraje a Magistrát města Brna, vytvořil pro zástupce samospráv několik odborných výstupů. Jejich smyslem je pomoci samosprávám se zaváděním sdílené autonomní mobility v podmínkách českých měst i systematická osvěta v dané problematice. Především se jedná o metodiku certifikovanou Ministerstvem dopravy ČR (Metodika implementace autonomní mobility – IPAMO), která doporučuje postup pro zavádění výše představených nových přepravních služeb. Postup je rozdělen do 4 kroků (viz obrázek níže) a jeho hlavním principem je systematická realizace souboru provozních zkoušek (FOT – field operational tests) sdílené autonomní mobility v reálném prostředí běžného silničního provozu.

Provozní zkoušky umožňují identifikovat praktické provozní limity a omezení a samosprávám poskytují výrazně průkaznější výsledky než například simulační studie. Až na základě přímých zkušeností z těchto testů je doporučeno zahájit kroky k aktualizaci koncepcí dopravy, jako jsou kupříkladu plány udržitelné městské mobility nebo stanovovat nové dopravní strategie a rozvojové plány.

TZ: Nová éra silniční dopravy: Sdílená autonomní mobilita jako cesta k naplnění evropské politiky Green Deal? 01

Řešitelé zmíněného projektu dále sestavili i doporučení k problematice autonomní mobility v České republice určené hlavně pro zástupce státní správy, avšak řada doporučení je aplikovatelných i na úrovni samospráv. „Naším posledním úkolem v projektu bylo sepsání odborné knihy Autonomní mobilita pro 21. století: východiska a kontext, technologie a služby zaměřené na širší kontext celého tématu včetně bližšího pohledu na problematiku inovací úzce souvisejících s tématem autonomní mobility, jako jsou například služby C-ITS a V2X komunikace, platformy a systémy MaaS a elektromobilita, vozidlové technologie ADS,“ doplňuje Petr Zámečník, vedoucí řešitelského týmu projektu z Centra dopravního výzkumu. Všechny výsledky jsou zájemcům dostupné volně ke stažení na webu Pavamtio.


Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Kontakty:
Mgr. et Mgr. Petr Zámečník, Ph.D., výzkumný pracovník
petr.zamecnik@cdv.cz

Mgr. Marek Tögel, výzkumný pracovník
togel.marek@gmail.com

Kontakt pro novináře:
Šárka Želinská, vedoucí Úseku marketingu
tel. 778 737 336, e-mail: sarka.zelinska@cdv.cz


Poděkování
Řešitelský tým projektu PAVAMTIO děkuje aplikačním garantům projektu, konkrétně zástupcům Ministerstva dopravy ČR, Inovačního centra Ústeckého kraje a Odboru dopravy Magistrátu města Brna za spolupráci při realizaci projektu. Projekt „Podpora implementace technologie autonomních vozidel a inovativních mobilitních služeb v českých městech a regionech“ (TL01000530) byl realizován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu ÉTA v letech 2018 až 2021.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., svým výzkumným zaměřením pokrývá klíčové potřeby rozvoje dopravy v České republice, a to na celostátní, regionální i místní úrovni. Zabývá se jednak klasickými obory, jako jsou bezpečnost silničního provozu, technologie výstavby, údržby, oprav a rekonstrukcí dopravní infrastruktury včetně geotechnických aspektů a diagnostiky dopravních staveb, dopady dopravy a její infrastruktury na životní prostředí, ale také ekonomikou dopravy, multimodální dopravou, dopravní psychologií, vzděláváním v dopravě, modelováním dopravní poptávky, systémy hospodaření, geografickými informačními systémy, odbavovacími a parkovacími systémy, telematickými řídicími systémy atp.