Úvodní strana  »  Tiskové zprávy  »  Vzniká nová metoda výpočtu emisí z letecké dopravy

Tisková zpráva

Brno, dne 18. 8. 2021

Vzniká nová metoda výpočtu emisí z letecké dopravy
Zajistí srovnatelnost výsledků České republiky s ostatními státy Evropské unie


Snižování emisí v dopravě, tedy látek znečišťujících ovzduší, patří mezi aktuální témata dneška. Ovlivňují náš život a to především v automobilové dopravě. Problematika se ale týká i dopravy letecké.

Jak se k němu staví Evropská unie?

Usiluje o to, aby se v roce 2050 stala první ekonomikou světa s nulovou uhlíkovou stopou. Než se tak stane, je potřeba zajistit splnění dílčího cíle, který má být dosažen již v roce 2030. Evropská komise ho schválila 15. července letošního roku, takže se jedná o aktuální rozhodnutí. Upravuje z původního 40% snížení emisí oxidu uhličitého (CO2) vůči roku 2005 na nový redukční cíl 55% snížení oproti roku 1990 a to ve všech sektorech národního hospodářství.
To může být pro Českou republiku vlastně výhodné. Naše země totiž v roce 1990 vykazovala výrazně vyšší emise CO2, než státy s rozvinutější ekonomikou a dlouhodobě modernějšími technologiemi ve všech sektorech národního hospodářství včetně dopravy. Změny redukčních cílů proběhly v rámci hlasování o balíčku opatření s názvem Fit for 55, který nastavuje ještě další regulace v oblasti obchodování s emisemi, alternativními palivy, zdaněním energií a cílů ve výstavbě nové infrastruktury pro alternativní paliva.

Jaké jsou nejdůležitější části tohoto balíčku?

 • Předložení návrhu novelizace standardů pro emisní normu Euro 7 již v letošním roce,
 • snížení emisí CO2 z nových osobních a lehkých užitkových vozidel o 15 % v roce 2025 oproti roku 2021,
 • zvýšení původního redukčního cíle CO2 pro nové osobní automobily v roce 2030 z 37,5 % na 55 % oproti roku 2021,
 • zvýšení původního redukčního cíle CO2 pro nové lehké užitkové vozy v roce 2030 z 31 % na 50 % oproti roku 2021,
 • redukční cíl pro rok 2035 byl pak stanoven souhrnně pro nová osobní a lehká užitková vozidla na 100 % oproti roku 2021,
 • téměř zdvojnásobení redukčního cíle CO2 pro dopravu jako celek z původních 14 % na 26 % v roce 2030 oproti roku 2005,
 • zdanění leteckého kerosenu ve výši 10,75 EUR na gigajoule, tedy cca 460 EUR na tunu paliva od ledna 2023.

Jaké to bude mít důsledky pro výrobce automobilů?

Důsledkem schválení balíčku Fit for 55 do roku 2030, který stanovuje naplnění zmíněného redukčního cíle 55 % v tomto roce, je mimo jiné to, že výrobci automobilů budou nuceni prodávat čím dál více elektrických vozidel, aby splnili takzvané fleetové limity, tedy průměrné emise CO2 vztahující se na celý vozový park, který daná automobilka v konkrétním roce vyrobí.

Bude to mít vliv na emise, ceny a skladbu vozového parku?

Pravděpodobně dojde k růstu cen nových a následně i ojetých vozidel, což povede k vyšším dopravním výkonům vozidel starých s vyšší emisní stopou. Ve spojení s novou normou Euro 7 mohou někteří výrobci v předstihu utlumit výrobu vozidel se spalovacím motorem, příkladem může být Volvo, a celý přechod na elektromobilitu může být rychlejší, než se původně předpokládalo. V návaznosti na plánované změny zdanění paliv a revizi směrnice o obchodování s emisemi dojde pravděpodobně k nárůstu cen pohonných hmot s dominantní fosilní složkou, tedy převážně z ropných produktů. Pozitivním efektem přijetí balíčku Fit for 55 je tlak na výstavbu další nabíjecí infrastruktury nejen pro osobní elektrická vozidla, ale i pro lehká a těžká nákladní vozidla. Letecké dopravy se pak dotýká nové zdanění kerosenu, což je palivo pro letadla, které více prodraží cestování tímto způsobem.

Čím jsou rozhodnutí Evropské komise podložena?

Tato rozhodnutí jsou mimo jiné podpořena i statistikami zpracovanými na základě dat poskytovaných jednotlivými státy v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů (OSN) o změně klimatu. Současně probíhají i každoroční výpočty emisí skleníkových plynů na národní úrovni a jsou předávaný příslušným orgánům Evropské unie a OSN k posouzení.

Jak se výpočet provádí u nás?

V České republice byla nejdříve, to znamená v roce 2018, aktualizována metodika pro výpočet emisí skleníkových plynů ze silniční dopravy, protože tento dopravní sektor produkuje téměř 92,5 % emisí CO2. Letecká doprava v současné době produkuje něco málo přes 6 % těchto emisí. Ty jsou ovšem vypouštěny ve vyšších vrstvách atmosféry a jejich vliv je proto odlišný od emisí z pozemních druhů dopravy. Vzhledem k zastaralosti původní metodiky výpočtu emisí z letecké dopravy si kontrolní orgány Evropské unie vyžádaly i aktualizaci této metodiky, aby byla zajištěna srovnatelnost výsledků pro Českou republiku s ostatními státy Evropské unie a aby bylo možné produkovat co nejpřesnější statistiky pro stanovení dílčích cílů pro snižování emisí.

Od května 2019 se proto vyvíjí nový pracovní postup a vytváří nová metoda výpočtu emisí z letecké dopravy. Velkým pokrokem oproti původnímu originálnímu emisnímu modelu Centra dopravního výzkumu je využití databáze EUROCONTROL, která umožnuje výpočty na nejvyšší úrovni přesnosti Tier 3 pro IFR lety (přístrojově naváděné) a to pro skleníkové plyny (CO2, N2O, CH4) i hlavní škodliviny (CO, NMVOC, NOx, SO2). Dále byla převzata a rozpracována metodologie podle Emission Inventory Guidebook 2019 a zpracován postup výpočtu emisí pro takzvané VFR lety, tedy lety s viditelností země, které jsou sice malou, ale rovněž požadovanou položkou v národní inventuře emisí. „Metodu výpočtů emisí jsme doplnili o nové emisní faktory pro vrtulníky a armádní lety dle zahraničních zdrojů,“ vysvětluje Leoš Pelikán z Centra dopravního výzkumu, který je do projektu zapojen. „Celý proces bude ukončen 1. prosince 2021,“ dodává.

Práce na aktualizaci výpočtu zahrnovaly rozsáhlý průzkum dat od Úřadu pro civilní letectví, Řízení letového provozu ČR a Českého statistického úřadu, tvorbu nové metody kvantifikace emisí v národně specifických podmínkách České republiky a také výpočet emisí z letecké dopravy dle této metody, včetně rekalkulace celé časové řady emisí do roku 1990.

Aktualizace výpočtu vzniká díky projektu financovaného agenturou Technologickou agenturou České republiky. Vede ji Český hydrometeorologický ústav a Centrum dopravního výzkumu, veřejná výzkumná instituce, je jedním z dalších sedmi partnerů. „Díky úsilí všech bude možné opět provádět reporting emisí z letecké dopravy mezinárodním orgánům v té nejvyšší možné kvalitě,“ uzavírá Roman Ličbinský, ředitel Divize udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb Centra dopravního výzkumu


Kontakty:

RNDr. Leoš Pelikán, Ph.D., vedoucí Oblasti udržitelné dopravy
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
e-mail: leos.pelikan@cdv.cz

Mgr. Roman Ličbinský, Ph.D., ředitel Divize udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
e-mail: roman.licbinsky@cdv.cz

Kontakt pro média:

Šárka Želinská, vedoucí úseku marketingu, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.,
tel. 778 737 336, e-mail: sarka.zelinska@cdv.cz

Dále k tématu:

Aktualizaci metodiky zpracovává Oblast udržitelné dopravy Centra dopravního výzkumu v rámci projektu financovaného agenturou TAČR ve výzvě THÉTA 2 s číslem: TK02010056 a názvem: „Rozvoj metodik pro reporting emisí a propadů skleníkových plynů a jejich projekcí, včetně projekcí emisí tradičních polutantů“. Aktualizace pracovního postupu pro leteckou dopravu je jedním z výsledků projektu, který zahrnuje dalších 28 výsledků.

Zdroje:

EEA (2019). EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019 [online]. Luxemburg, [cit. 17. 12. 2019]. Dostupné na Internetu: https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019. ISBN 978-92-9480-098-5.
EUROCONTROL: Dostupné na Internetu: https://www.eurocontrol.int/

Evropská komise (2021): Communication from the Commission to the European Parliament, The council, The European Economic and Social Commitee and the Committee of the Regions: 'Fit for 55': delivering the EU's 2030 Climate Target on the way to climate neutrality. Dostupné na Internetu: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/chapeau_communication.pdf. Brusel. 15.s.

Czechia 2021 National Inventory Report (NIR). Dostupné na Internetu: https://unfccc.int/documents/271573

Zkratky:

 • EIG – Emission Inventory Guidebook
 • IFR – Instrument Flight Rules
 • TAČR – Technologická agentura ČR
 • VFR – Visual Flight Rules