Úvodní strana  »  Tiskové zprávy  »  Zjistíme stav znečištění ovzduší na vybraných místech v krajích Jihomoravském a Vysočina

Tisková zpráva

Brno, 8. 11. 2021

Zjistíme stav znečištění ovzduší na vybraných místech v krajích Jihomoravském a Vysočina

Jednou z nejproblematičtějších znečisťujících látek v našem ovzduší je benzo[a]pyren, který je prokázaný lidský karcinogen. Benzo[a]pyren patří do skupiny polycyklických aromatických uhlovodíků, které obecně mají závažné dopady na zdraví člověka. Jeho koncentrace na mnoha měřicích stanicích imisního monitoringu v České republice překračují imisní limit daný zákonem č. 201/2012 Sb.

Centrum dopravního výzkumu zahájilo práce na projektu Detailní monitoring polycyklických aromatických uhlovodíků v návaznosti na zpřesnění Plánu zlepšení kvality ovzduší zóny Jihovýchod CZ06Z 2020+ (PAUPZKO) podporovaného z výzvy 2A „Tromso“ z programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ financovaného z Norských fondů. Řešení projektu probíhá od května 2021 do dubna 2024. Na jeho plnění se podílí i odborníci z firmy Bucek, s.r.o.

Co je cílem projektu?

Jeho cílem je zpracování akčních plánů pro Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj, kde budou navržena vhodná opatření ke snížení koncentrací benzo[a]pyrenu. „Ten byl specifikován Programem ke zlepšení kvality ovzduší zóny Jihovýchod CZ06Z 2020+ pro Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj zpracovaným Ministerstvem životního prostředí jako nejproblematičtější znečišťující látka,“ dodává Jakub Bucek, jednatel firmy Bucek s. r. o.

Začneme měřením současného stavu ve dvou krajích

„Naši odborníci na životní prostředí provedou detailního měření a vyhodnocení koncentrací polycyklických aromatických uhlovodíků včetně zmíněné karcinogenní látky na vybraných 60 lokalitách Jihomoravského kraje a 60 místech Kraje Vysočina,“ říká Roman Ličbinský, ředitel odborné divize Centra dopravního výzkumu. Na základě zjištěných výsledků firma Bucek vytvoří akční plány a navrhne konkrétní účinná opatření na snížení jejich koncentrací pro každý kraj zvlášť.

Jak budou měření probíhat?

„Měření budeme provádět v průběhu dvou topných sezón a jedné sezóny netopné,“ vysvětluje Radek Vít z Centra dopravního výzkumu a doplňuje: „Nad rámec měření koncentrací polycyklických aromatických uhlovodíků plánujeme také v obcích specifikovaných v rámci Plánu zlepšení kvality ovzduší jako cílové pro realizaci nápravných opatření i měření i dalších znečišťujících látek: SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3, PM10, PM2.5 a PM1. Cílové obce byly zvoleny v Plánu zlepšení kvality ovzduší zpracovaném Ministerstvem životního prostředí především na základě dat získaných z modelových výpočtů, a to z důvodu nedostatku dat získaných z reálných měření polycyklických aromatických uhlovodíků. Proto je projekt koncipován tak, aby data získaná z reálných měření plošně pokrývala co nejrozsáhlejší území zóny Jihovýchod. Jejich cílem bude zjistit stav znečištění nejen ve zmíněných problematických lokalitách i v souvislosti s dalšími znečišťujícími látkami, pro které jsou legislativně stanoveny imisní limity pro ochranu zdraví.

Takto rozsáhlá akce se neobejde bez podpory krajů

Do řešení projektu jsou zapojeni rovněž zástupci obou krajů z příslušných odborů životního prostředí, a to zejména při výběru vhodných lokalit. Znají místní poměry a mají dlouholeté zkušenosti s realizovanými aktivitami týkajícími se kvality ovzduší. Absolvují také řadu konzultací při zpracovávání akčních plánů s ohledem na navrhování opatření ke snížení koncentrací sledovaných škodlivin.

„Znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem patří k hlavním problémům kvality ovzduší v Jihomoravském kraji. Vytápění domácnosti produkuje více jak 96 % emisí této látky a to především v menších obcích vytápěných pevnými palivy. Jihomoravský kraj očekává od tohoto projektu získání unikátních dat o skutečné kvalitě ovzduší a vytvoření návrhu opatření pro zlepšení kvality ovzduší v těchto obcích,“ uvedl Lukáš Dubec statutární náměstek hejtmana Jihomoravského kraje.

Realizaci projektu oceňuje a podporuje také náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro lesní a vodní hospodářství, zemědělství, životní prostředí, pan Ing. Lukáš Vlček. „Zachování čistého ovzduší na Vysočině je pro nás velmi důležité a je také v souladu s programovým prohlášením Rady Kraje Vysočina. Dlouhodobě se věnujeme monitoringu kvality ovzduší a takto zaměřený projekt vítáme.“

U příležitosti zahájení řešení projektu proběhnou tiskové konference, na Krajském úřadu Jihomoravského kraje dne 22. 11. 2021 a na Krajském úřadu Kraje Vysočina dne 23. 11. 2021.


Kontakty:

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Mgr. Roman Ličbinský, Ph.D., ředitel Divize udržitelné dopravy a dopravních staveb roman.licbinsky@cdv.cz

Kontakt pro novináře:
Šárka Želinská, vedoucí Úseku marketingu, tel. 778 737 336, e-mail: sarka.zelinska@cdv.cz


Dále k tématu

Webové stránky projektu: www.monitoringpau.cz

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., svým výzkumným zaměřením pokrývá klíčové potřeby rozvoje dopravy v České republice, a to na celostátní, regionální i místní úrovni.

Zabývá se jednak klasickými obory, jako jsou bezpečnost silničního provozu, technologie výstavby, údržby, oprav a rekonstrukcí dopravní infrastruktury včetně geotechnických aspektů a diagnostiky dopravních staveb, dopady dopravy a její infrastruktury na životní prostředí, ale také ekonomikou dopravy, multimodální dopravou, dopravní psychologií, vzděláváním v dopravě, modelováním dopravní poptávky, systémy hospodaření, geografickými informačními systémy, odbavovacími a parkovacími systémy, telematickými řídicími systémy atp.