Úvodní strana  »  Tiskové zprávy  »  Tisková zpráva: Evropské porovnání nehodovosti a role krajů a obcí při zvyšování bezpečnosti silničního provozu

Tisková zpráva

Dne 19. března 2009 se na půdě Parlamentu České republiky uskutečnil seminář „Evropské porovnání nehodovosti a role krajů a obcí při zvyšování bezpečnosti silničního provozu“. Seminář byl organizován společně Evropskou radou pro bezpečnost dopravy (ETSC), Ministerstvem dopravy ČR a Centrem dopravního výzkumu, v.v.i. pod záštitou Oldřicha Vojíře, předsedy hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Seminář je součástí oficiálního programu českého předsednictví v Radě EU. Jeho cílem je hledání cest k většímu zapojení krajských orgánů a místních samospráv do zvyšování úrovně bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Zahájení semináře předcházel brífink ministra dopravy Petra Bendla, který následně ve svém zahajovacím projevu potvrdil, že bezpečnost silničního provozu patří mezi priority resortu dopravy. Semináře se zúčastnilo přes 160 účastníků - senátorů, poslanců, dopravní policie, představitelů krajů a měst, profesních sdružení i nevládních organizací.

Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích je také jednou z deklarovaných priorit českého předsednictví, během kterého dochází k zahájení prací na 4. Evropském akčním plánu bezpečnosti silničního provozu pro období 2010-2020 a k pokračování diskuzí nad návrhem direktivy pro přeshraniční vymáhání práva. Zároveň se od předsednické země očekává, že půjde příkladem v naplňování vytyčených cílů v počtu usmrcených při dopravních nehodách.

Příspěvek České republiky k celoevropskému úsilí ve zvyšování bezpečnosti silničního provozu bohužel nenaplňuje své očekávání. EU si v Bílé knize Evropské dopravní politiky vytyčila cíl snížit počet usmrcených na evropských silnicích do roku 2010 na polovinu úrovně roku 2001. Zatímco země jako Francie, Lucembursko a Portugalsko již dnes naplnily tento cíl na národní úrovni, mnohé jiné evropské země přispěly jen málo a některé dokonce vůbec k tomuto cíli. V roce 2008 se podařilo v České republice snížit nehodovost ve všech ukazatelích v porovnání s rokem 2007. Nejtragičtější následky poklesly o 12% a počet usmrcených se dostal pod hranici 1000 osob (992). Tento výsledek však nedává předpoklad naplnění cíle vytýčeného v Národní strategii bezpečnosti silničního provozu snížit počet usmrcených do roku 2010 na 650 v porovnání s rokem 2002.

Míra snižování úmrtnosti na českých silnicích je výrazně nižší než v osmdesátých letech i se zohledněním nárůstu dopravních výkonů posledních dvou dekád. V evropském porovnání, které potvrdily i výsledky porovnávací studie ETSC přednesené na tomto semináři, je Česká republika pod evropským průměrem a patří do skupiny zemí, kterým se nepodaří přispět k naplnění evropského cíle.

Největším problém zůstává i po dvaceti letech od změny režimu nízká vymahatelnost práva a pravděpodobnost postihu nedodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích. Ve srovnání s ostatními zeměmi vystupují na povrch konkrétní problematické oblasti. Čeští motocyklisté podstupují nejvyšší riziko smrtelného zranění v silničním provozu na ujetou vzdálenost, na dálnicích je vyšší úmrtnost než v ostatních zemích, navzdory vysokým inženýrským standardům české dálniční sítě. Vozový park zůstává zastaralý a i nová vozidla nedisponují dostatečnými parametry pasivní bezpečnosti. V oblasti prvků aktivní bezpečnosti je situace obdobná. Jen 64% nových vozidel prodaných v roce 2008 v České republice je vybaveno ESC a jen 10% je vybaveno upomínačem zapnutí bezpečnostních pásů. (Antonio Avenoso, ETSC – výkonný ředitel)

V průběhu semináře se potvrdilo, že kraje a obce hrají v procesu zlepšování bezpečnosti silničního provozu nesmírně významnou roli. Na komunikacích, které jsou ve správě krajů a obcí dojde téměř k 80% všech nehod, při kterých zemře více než 60% všech obětí.

Zapojení krajů a obcí do celonárodního úsilí o zvyšování bezpečnosti silničního provozu je Národní strategií bezpečnosti silničního provozu chápáno jako nezbytný předpoklad pro její úspěšné naplňování. Nicméně v míře zapojení krajských orgánů a místních samospráv existují v současné době výrazné rozdíly, zejména kvůli nedostatku koordinace, motivačních programů, omezené míře prostředků i míře iniciativy místních autorit. Jen velmi malý počet krajů a obcí má v současné době vypracovaný plán bezpečnosti silničního provozu, který by zahrnoval konkrétní opatření k jejímu zvyšování. Pouze jediný kraj a čtyři krajská města jsou podepsána pod Evropskou chartou bezpečnosti silničního provozu, která umožňuje různým subjektům se veřejně aktivně zapojit do úsilí o zvyšování úrovně bezpečnosti v Evropě. Příspěvky jednotlivých subjektů podepsaných pod chartou jsou monitorovány a vyhodnocovány, což umožňuje přenášet spoluzodpovědnost za bezpečnost na silnicích na tyto subjekty ale i na jednotlivé občany.

Regionalizace státní správy v České republice se dostatečně nepromítla do distribuce aktivit a prostředků ke zvyšování bezpečnosti silničního provozu. Místní samosprávy mají jen zřídka dostatek prostředků pro její zvyšování. Proto jim vychází Ministerstvo dopravy – BESIP spolu s CDV vstříc prostřednictvím webového rozhraní Národní observatoře bezpečnosti silničního provozu, která obsahuje metodické pokyny k tvorbě plánů bezpečnosti silničního provozu a jejich vyhodnocování.

Monitorování skutečného počtu usmrcených a zraněných v silničním provozu na místní úrovni je prvním krokem ke kvalitnějšímu managementu bezpečnosti silničního provozu. Na místní úrovni je navíc jednodušší propojit údaje Policie a zdravotnických zařízení o zraněných a tím dostat ještě bohatší informaci o nebezpečných úsecích pozemních komunikací, či rizikových skupin účastníků silničního provozu. Národní observatoř bezpečnosti silničního provozu obsahuje metodiku jak nehodovost na místní úrovni monitorovat a vyhodnocovat. (Jindřich Frič, CDV - ředitel divize bezpečnosti).

V letošním roce započnou práce na Národní strategii bezpečnosti silničního provozu pro období 2010-2020, která bude vycházet ze 4. Evropského akčního plánu bezpečnosti silničního provozu a která bude počítat s větším přenesením pravomocí a aktivit na místní úroveň. (Zuzana Ambrožová, Ministerstvo dopravy – vedoucí oddělení BESIP).

Inspirativní příspěvky byly předneseny zahraničními representanty, kteří představili způsob řízení bezpečnosti silničního provozu na konkrétních příkladech holandského regionu Limburg a portugalského města Mafra. Oba příklady shodně ukázaly, že dobrých výsledků lze docílit na základě systémového přístupu, který je zakotven ve vlastním strategickém plánu podloženém kvalitními rozbory s návazným akčním plánem konkrétních opatření.

Seminář poskytl jeho účastníkům mnoho užitečných poznatků, zkušeností i impulzů pro podporu rozvoje aktivit ke snížení nehodovosti na našich silnicích, především těch, které spadají do kompetence krajů a obcí.V závěru semináře je shrnul Martin Kupka, ředitel odboru komunikace s veřejností Ministerstva dopravy do doporučení směrovaných nejen na kraje a obce, ale i na Ministerstvo dopravy. Současně podtrhl připravenost Ministerstva dopravy tato doporučení naplňovat. Závěry budou účastníkům semináře následně rozeslány.

Průběh semináře bylo možno rovněž sledovat on-line.

Poznámky pro editory:

ETSC

Evropská rada pro bezpečnost silničního provozu (ETSC) je nezisková organizace se sídlem v Bruselu, která se zabývá problematikou snižování počtu usmrcených a zraněných při dopravních nehodách v Evropě. ETSC se snaží identifikovat a propagovat efektivní opatření na zvýšení bezpečnosti silničního provozu, která jsou podložená mezinárodním výzkumem a úspěšným fungováním v praxi. V ETSC je sdruženo 41 mezinárodních a národních organizací z celé Evropy.

http://www.etsc.eu/

Evropská charta BSP

Je iniciativou Evropské komise, která je součástí 3. akčního plánu BSP. Jejím cílem je prostřednictvím individuálního zapojení vlád, sdružení, místních samospráv i soukromých firem napomoci celoevropskému úsilí ve zvyšování úrovně BSP v EU.

http://www.erscharter.eu/

CDV

Je veřejnou výzkumnou institucí a jedinou dopravní vědeckovýzkumnou organizací v působnosti Ministerstva dopravy (MD). Jeho základním účelem je výzkumná a vývojová činnost s celostátní působností pro všechny obory dopravy a zajišťování servisních činností pro MD. CDV rovněž shromažďuje data a aktuální informace pro průběžné naplňování webovské aplikace národní Observatoře bezpečnosti silničního provozu (www.czrso.cz) sloužící nejen odborníkům , ale i široké veřejnosti, která je kompatibilní s Evropskou observatoří bezpečnosti silničního provozu (www.erso.eu).

http://www.cdv.cz/

Ministerstvo dopravy – oddělení BESIP

Oddělení BESIP je integrální součástí Ministerstva dopravy. Provádí preventivní činnost v oblasti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v souladu se zákonem 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ve své práci se soustřeďuje na preventivní aktivity v oblasti působení na lidského činitele, a to formou celostátních kampaní, dopravní výchovy a rozšiřováním informací o osvědčených postupech v této oblasti. Oddělení BESIP úzce spolupracuje s ostatními ústředními orgány státní správy působícími v oblasti prevence dopravních nehod a prostřednictvím svých regionálních pracovníků zajišťuje preventivní aktivity v regionech, městech a obcích.

http://www.ibesip.cz/

Vypracováno ve spolupráci ETSC a CDV.

Brno, 20. března 2009