Vývoj metod analýz čistoty vodíku s využitím plynové chromatografie

Vývoj metod analýz čistoty vodíku s využitím plynové chromatografie

Číslo projektu: CL01000029
Doba řešení: 01/2024 – 06/2026

Představení projektu:

Využití vodíku jako alternativního zdroje energie je v poslední době věnována velká pozornost. Vodík jako zdroj energie nebo palivo je řešen v mnoha strategických dokumentech, jak na Evropské, tak také na národní úrovni – Zelená dohoda pro Evropu, Fit for 55, Vodíková strategie ČR, Národní akční plán udržitelné mobility atd. Pokud chceme vodík využívat v automobilové dopravě jako palivo, je nutné se zabývat druhem jeho výroby a s tím souvisejícím množstvím nežádoucích příměsí, kterými může být znečištěn, a které mají negativní vliv na palivový článek. Analýzy čistoty vodíkového paliva dosud nejsou v ČR rutinně prováděny v rozsahu daném normami ČSN ISO 14687 a ČSN ISO 21087. Krom Národní fyzikální laboratoře ve Velké Británii nejsou tyto analýzy rozšířené ani v zahraničí. Z časového i finančního hlediska jsou analýzy náročné, stejně tak jako z hlediska dosažení velmi nízkých limitů detekce z důvodu stopových koncentrací nečistot ve vodíku. Vysoké nároky jsou také kladeny na analytickou techniku, stanovení nečistot vyžaduje použití většího množství finančně náročné přístrojové techniky, což vyžaduje také vysoce kvalifikovanou obsluhu těchto přístrojů. Předpokládá se využití vodíku jako paliva budoucnosti, kdy vzhledem k různým způsobům jeho výroby bude nutné provádět kontrolu jeho kvality.

Naším cílem je zavedení a akreditace analytických metod potřebných pro stanovení nečistot ve vodíku s využitím plynové chromatografie (GC). Jedná se o nečistoty, které vznikají při výrobě vodíku. Jejich koncentrace je důležité sledovat z důvodu možného poškození palivového článku ve vozidlech. Mezi nečistoty, pro které budou zaváděny analýzy patří hélium (He), dusík (N2), argon (Ar), kyslík (O2), metan (CH4), celkové sirné sloučeniny, uhlovodíky (CxHy), celkové halogenované sloučeniny, oxid uhelnatý (CO), oxid uhličitý (CO2) a formaldehyd.

Koordinátor projektu: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Partneři projektu:

  • Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
  • Altium International s.r.o.

Výsledky projektu:

Metodika stanovení He ve vodíku plynovou chromatografií (GC/TCD) - Na základě zavedené metody stanovení He ve vodíkové matrici dle National Physical Laboratory – Report AS 64, jejíž funkčnost bude interně ověřena validační studií, a externě v rámci absolvování dvoustranného porovnání s akreditovanou laboratoří, bude připravena „Metodika stanovení He ve vodíku plynovou chromatografií (GC/TCD)“. Metodika bude zpracována formou standardního operačního postupu a bude podkladem k akreditaci této metody stanovení.

Metodika stanovení Ar, O2, N2 ve vodíku plynovou chromatografií (GC/PDHID) - Na základě zavedené metody stanovení Ar, O2, N2 ve vodíkové matrici dle National Physical Laboratory – Report AS 64, jejíž funkčnost bude interně ověřena validační studií, a externě v rámci absolvování dvoustranného porovnání s akreditovanou laboratoří, bude připravena „Metodika stanovení Ar, O2, N2 ve vodíku plynovou chromatografií (GC/PDHID)“. Metodika bude zpracována formou standardního operačního postupu a bude podkladem k akreditaci této metody stanovení.

Metodika stanovení CO, CO2, CxHy, CH4 ve vodíku plynovou chromatografií (GC/FID) - Na základě zavedené metody stanovení CO, CO2, CxHy, CH4 ve vodíkové matrici dle National Physical Laboratory – Report AS 64, popř. ASTM D7675 (pro CxHy), jejíž funkčnost bude interně ověřena validační studií, a externě v rámci absolvování dvoustranného porovnání s akreditovanou laboratoří, bude připravena „Metodika stanovení CO, CO2, CxHy, CH4 ve vodíku plynovou chromatografií (GC/FID)“. Metodika bude zpracována formou standardního operačního postupu a bude podkladem k akreditaci této metody.

Metodika stanovení sirných látek, halogenových látek a CH2O ve vodíku plynovou chromatografií (GC/MS/TD) - Na základě zavedené metody stanovení sirných látek, halogenových látek a CH2O ve vodíkové matrici dle ASTM D7892, jejíž funkčnost bude interně ověřena validační studií, a externě v rámci absolvování dvoustranného porovnání s akreditovanou laboratoří, bude připravena „Metodika stanovení sirných látek, halogenových látek a CH2O ve vodíku plynovou chromatografií (GC/MS/TD)“. Metodika bude zpracována formou standardního operačního postupu a bude podkladem k akreditaci této metody stanovení.

Kontakt: radek.vit@cdv.cz


CS Financováno Evropskou unií_POS_POS
Logo TAČR černobílé svg

Tento projekt je financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2030.

www.tacr.cz www.mdcr.cz