Úvodní strana  »  Výzkum  »  Aktuální projekty

Aktuální projekty

Tematická oblast rozvoje dopravy

Národní
RODOS Centrum pro rozvoj dopravních systémů Technologická agentura České republiky 01.04.2012 31.03.2018
SOLEZ Chytrá řešení podporující nízkoemisní zóny a jiné politiky nízkouhlíkové mobility ve městech EU Interreg CENTRAL EUROPE 01.06.2016 30.05.2019
Zahraniční
CAPITAL Podpůrná aktivita pro města CIVITAS European Commission 01.09.2013 31.08.2016
ENDURANCE Zavedení a podpora činnosti národních a evropských sítí pro udržitelnou městskou mobilitu European Commision, EACI Agency, Mail Service 01.05.2013 01.05.2016
TSG Traffic Snake Game - dopravní kampaň pro základní školy, zaměřená na podporu udržitelné mobility European Commission 01.03.2014 31.03.2017

Tematická oblast dopravní infrastruktury a životního prostředí

Národní
CESTI Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu Technologická agentura České republiky 1.1.2013 31.12.2019
FRAGMENTACE Komplexní přístup k ochraně fauny terestrických ekosystémů před fragmentací krajiny v ČR EHP a Norské fondy 14.1.2015 30.4.2016
GAMA Projekt Gama Technologická agentura České republiky 1.7.2014 30.6.2019
GPR-COST Využití georadaru ve stavebním inženýrství v ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1.4.2014 28.4.2017
MOBILITY Přímé stanovení platinových kovů v environmentálních vzorcích metodou indukčně vázaného plazmatu s hmotnostní detekcí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1.1.2015 31.12.2016
NAHEH Nástroje pro analýzu a hodnocení environmentálních dopadů hluku vozovek Technologická agentura České republiky 1.1.2015 31.12.2017
Zahraniční
COST TU1208 Civil Engineering Applications of Ground Penetrating Radar European Cooperation in Science and Technology 4.4.2013 3.4.2017
EcoBru Vzdělávání ekologie v Bělorusku, Rusku a na Ukrajině European Commission 1.12.2013 30.11.2016
FOX Forever Open infrastructure across (X) all transport modes European Commission 1.5.2015 31.10.2017
TRANSGREEN Zelená a šedá infrastruktura v Karpatech Interreg 1.1.2017 30.6.2019
eGUTS Využití potenciálu elektromobility Interreg 1.1.2017 30.6.2019

Tematická oblast bezpečnosti a dopravního inženýrství

Národní
BLACKSPOTS Místa křížení zelené a dopravní infrastruktury Technologická agentura České republiky 01.01.2016 31.12.2017
NSBSP Vytvoření Národní strategie bezBlackspotspečnosti silničního provozu pro období 2011 - 2020 Ministerstvo dopravy 01.01.2009 31.12.2020
Mezinárodní
ESRA E-Survey of Road user‘s Atitudes Vias institute 2015 2017

Tematická oblast lidského faktoru v dopravě a dopravního modelování

Národní
PAVAMTIO Podpora implementace technologie autonomních vozidel a inovativních mobilitních služeb v českých městech a regionech Technologická agentura ČR 3/2012 6/2021
RODOS Centrum pro rozvoj dopravních systémů - D4 má PB6 (projekt je D1) Technologická agentura ČR 01.04.2012 31.03.2018
Zahraniční
SOLUTIONS Sharing Opportunities for Low Carbon Urban Transportion European Commission 01.05.2013 30.04.2016
UDRIVE eUropean naturalistic Driving and Riding for Infrastructure & Vehicle safety and Environment   01.10.2012 30.09.2016

Zastupování ČR v pracovních orgánech a mezinárodních organizacích

Akronym Název
JTRC OECD/ ECMT Joint Transport Research Centre Organisation for Economic Co-operation and Development/European Conference of Ministers of Transport Společné centrum dopravního výzkumu pro hospodářskou spolupráci a rozvoj/Evropská komise ministrů dopravy
IRTAD International Road Traffic and Accident Database OECD Mezinárodní databáze silniční dopravy a nehod OECD
ITRD International Transport Research Database OECD Mezinárodní databáze dopravního výzkumu OECD
COST TCT Technical Committee for Transport Technický výbor pro dopravu
UN/EDIFACT WG for Estabilishing UN/EDIFACT Transport Standards Pracovní skupina pro zavádění standardu UN/EDIFACT
EHK OSN WG for Transport Statistic Pracovní skupina pro dopravní statistiku WP6
CEN TC 226 (WG 7,10) TC 278 (WG 2, 8, 10, 13), TC 227 (WG5) TC 226 (WG 7,10) – Vybavení silnic TC 278 (WG 2, 8, 10, 13) – Silniční doprava a telematika; TC 227 (WG5) – Silniční materiály – povrchové vlastnosti
PIARC C3 - Technology Transfer C13 - Road Safety C3 – Přenos poznatků C13 – Silniční bezpečnost
OSŽD WG of Experts Pracovní skupina expertů
T2 International Network of T2 Centres Mezinárodní síť středisek přenosu poznatků
CARE Community Database on Road Accident – National Experts Group Databáze silničních nehod – skupina národních expertů
ECMT European Conference of Ministers of Transport Skupina expertů pro dopravní statistiku
EUROSTAT European Distributors of Statistical Software Evropský statistický úřad

Členství v mezinárodních sdruženích

Zkratka Název
ECTRI European Conference of Surface Transport Research Institutes
Evropské sdružení výzkumných organizací v oboru pozemní dopravy
FERSI Forum of European Road Safety Research Institutes
Fórum evropských výzkumných ústavů silniční bezpečnosti
FEHRL Forum of European National Highway Research Laboratories
Fórum evropských národních silničních výzkumných laboratoří
CEI Central European Initiative
Středoevropská iniciativa
IENE Infra Eco Network Europe
Evropská síť Infra Eko
POLIS European Cities And Regions Networking For New Transport Solutions
Síť evropských měst a regionů pro nové dopravní rešení
ICTCT International Co-operation on Theories and Concepts in Traffic Safety
Organizace dopravních psychologů, sociologů a odborníků na dopravní bezpečnost
ETSC European Transport Safety Council
Evropská rada bezpečnosti dopravy
ELITE European Logistics Infrastructure and Transport Expertise Network
AESOP Association of European Schools of Planning
THE PEP Transport, Health and Environment Pan-European Programme
HUMANIST VCE HUMANIST Virtual Centre of Excellence
ELLPAG European Long-Life Pavement Group
SETAC The Society of Environmental Toxicology and Chemistry
SECOTOX The International Society of Ecotoxicology and Environmental Safety and its Regional Sections
SAE SAE International
TRB Transportation Research Board
Účast zástupců z České republiky ve výborech TRB (Transportation Research Board)

Projekty spolufinancované z EU

  Název
1. Dopravní VaV centrum (OP VaVpI)
2. Projekty ochrany vynálezů formou užitných vzorů (OP PI)
3. Užitné vzory a patenty s podporou OP PI (OP PI)
4. Rozvoj aplikačního potenciálu (OP VK)
5. Rozvoj v oboru dopravního inženýrství (OP VK)
6. Rozvoj moderních inteligentních dopravních systémů (OP VK)
7. Zvýšení vědeckovýzkumného potenciálu pracovníků a studentů technických vysokých škol v oblasti dopravy a nových dopravních technologií (OP VK)

 

Projekty, které už proběhly, najdete v archivu projektů.