Úvodní strana  »  Náš článek o střetech vozidel se zvěří v době pandemie citoval časopis Science

Náš článek o střetech vozidel se zvěří v době pandemie citoval časopis Science

Na jaře roku 2020 propukla v celé Evropě pandemie koronaviru. Okamžitou reakcí většiny států bylo omezení pohybu osob, což se bezprostředně projevilo poklesem intenzit provozu především v automobilové dopravě. Spolu s tím poklesl také počet dopravních nehod a další negativní jevy spojené s provozem, například emise.

Kolegům z naší olomoucké pobočky, kteří se dlouhodobě zabývají specifickými dopravními nehodami – střety vozidel s volně žijícími živočichy, právě v tomto období vyšel článek, ve kterém zkoumali vztah mezi počty těchto střetů a intenzitou provozu. Ihned se nabízelo ověření myšlenek v unikátním experimentu, kdy vlády mnoha států připravily řadu restrikcí omezující pohyb. Kolegové hodlali prozkoumat, zda a jak počet střetů se zvěří poklesl spolu s poklesem dopravních intenzit. Navíc se pokusili odhadnout, kolik zvířat bylo tímto omezením na silnicích ušetřeno. Vzhledem k tomu, že situace byla podobná v celé Evropě, oslovili naši kolegové téměř třicet pracovišť z Evropy a zbytku světa s nabídkou zpracování dat podle navržené metodiky a vytvoření společné publikace. Využili tak rozsáhlé sítě partnerů v zahraničí, se kterými dlouhodobě spolupracuje.

Vyhodnocení dat a zapojení zahraničních partnerů

Během několika následujících měsíců olomoučtí kolegové zpracovávali data, prováděli analýzy a směřovali k finálnímu výběru států, jejichž údaje byly dostatečně robustní pro stanovení závěrů. Ze zaslaných podkladů museli vyloučit státy, ve kterých nebyla data v dostatečné kvalitě. Michal Bíl následně vedl mezinárodní tým, který zahrnoval mimo Česka i zástupce z Estonska, Finska, Švédska, Norska, Maďarska, Španělska, Slovinska, Izraele a Velká Británie, kde se zvlášť zpracovávaly data ze Skotska a Anglie.

Publikace výstupů

Výsledky jejich práce byly v dalším roce publikovány v článku „COVID-19 related travel restrictions prevented numerous wildlife deaths on roads: A comparative analysis of results from 11 countries“, a to ve speciálním čísle časopisu Biological Conservation, který je předním světovým periodikem v oblasti ochrany přírody (celá citace: Bíl, M., Andrášik, R., Cícha, V., Arnon, A., Kruuse, M., Langbein, J., Náhlik, A., Niemi, M., Pokorny, B., Colino-Rabanal, V.J., Rolandsen, C. M., Seiler, A, 2021. COVID-19 related travel restrictions prevented numerous wildlife deaths on roads: A comparative analysis of results from 11 countries. Biological Conservation, 109076.).

Mezinárodní ohlas článku

Od doby, kdy článek vyšel, byl již 18krát citován v rámci Web of Science, což je mezinárodní bibliografická a citační databáze. Tento měsíc mu přibyla další citace, a to v  časopise Science, který je považován spolu s Nature, za nejprestižnější vědecký časopis světa. Článek „Behavioral responses of terrestrial mammals to COVID-19 lockdowns“, který zmiňuje práci našich kolegů, hodnotí změny chování zvířat v souvislosti s lockdownem v době pandemie koronaviru.

Gratulujeme našim kolegům, Michalu Bílovi, Richardu Andrášikovi a Vojtěchu Cíchovi k tomuto úspěchu a děkujeme jim za dlouhodobý přínos ve výzkumné práci.


Více o publikační činnosti Michala Bíla:

Prof. RNDr. Michal Bíl, Ph.D., je výzkumný pracovník naší pobočky Olomouci. V loňském roce byl jmenován profesorem v oboru Environmentální geografie. Je autorem a spoluautorem 53 publikací na WOS, které získaly více než 1000 citací, h-index 18. Publikoval v předních světových časopisech jako např. Accident Analysis and Prevention, Biological Conservation, Journal of Environmental Management, a dalších. Své zkušenosti z této problematiky shrnul v knize Zvířata na silnicích.

Náš článek o střetech vozidel se zvěří v době pandemie citoval časopis Science-2