Úvodní strana  »  HR Award a transfer technologií v CDV

HR Award a transfer technologií v CDV

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., se 20. 1. 2020 přihlásilo k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Cílem instituce je získání certifikátu HR AWARD, který uděluje Evropská komise výzkumným institucím, jenž implementují strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers) vycházející z těchto principů.

Prvním krokem je zpracování interní GAP analýzy, která bude mít za úkol srovnat současný stav v instituci s Chartou a Kodexem. Součástí GAP analýzy je dotazníkové šetření mezi zaměstnanci. Následuje příprava Akčního plánu obsahujícího postup implementace opatření směřujících k naplnění principů zakotvených v Chartě a Kodexu.

Přínos strategie pro výzkumné pracovníky:

 • zvýšení kvality péče o lidské zdroje,
 • rozvoj profesního růstu výzkumných pracovníků,
 • vytvoření podmínek pro lepší karierní růst v oblasti výzkumu a vývoje,
 • zvýšení prestiže výzkumné organizace pro výzkumné pracovníky,
 • zaručení kvalitního náboru a výběru nových výzkumných pracovníků
 • propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací, mezinárodní atraktivita,
 • získání finančních prostředků na výzkum z evropských a tuzemských programů na podporu výzkumu a zvýhodnění v programech TAČR, HORIZON 2020 a v dalších.

Aktivity projektu:

 1. Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění HR Award - cílem je nastavení strategického řízení instituce, zajištění souladu interních postupů a celkové personální politiky instituce za účelem získání a udržení ocenění HR Award. Aktivita probíhá po celou dobu realizace projektu.
 2. Strategické nastavení a rozvoj lidských zdrojů, genderové rovnosti a řízení výzkumné organizace - cílem je provedení revize stávajících či vytvoření nových dokumentů týkajících se přijímání výzkumných pracovníků, včetně zacílení na mladé začínající vědce a ženy vědkyně, a podpora vzdělávání pracovníků. Aktivita probíhá po celou dobu realizace projektu.
 3. Strategické nastavení a rozvoj mezisektorové spolupráce a transferu technologií - cílem je podpora profesionalizace odborného týmu CTT, posílení mezinárodní prestiže a sdílení zkušeností formou mezinárodní spolupráce. Aktivita se realizuje v letech 2021-2022.
 4. Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje - cílem je rozvoj popularizačních aktivit instituce v oblasti vědy a výzkumu, modernizace návštěvnického centra, vytvoření a pilotní ověření populárně naučných programů pro vybrané cílové skupiny. Aktivita se realizuje v letech 2021-2022.

Členové pracovní skupiny HR Award:

Ing. Jindřich Frič, Ph.D., MBA Ředitel instituce
Mgr. Jana Mazálková, MBA Ředitelka projektu
Ing. Martina Laifrová Projektová a finanční manažerka
Ing. Iveta Pešková Specialistka HR Award
Ing. Helena Bojanovská Specialistka pro personalistiku a vzdělávání
Ing. Tomáš Habán, LL.M. Právník
Ing. Veronika Peťková Marketingová specialistka
Ing. Roman Čampula Výzkumný pracovník
Ing. Eva Kšicová Výzkumná pracovnice

Na činnost pracovní skupiny a naplňování jednotlivých fází dohlíží vedení instituce, které je složeno z ředitelů výzkumných divizí a podpůrných útvarů.

Doba řešení projektu:

O ocenění je usilováno v rámci projektu OP VVV Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II na Centru dopravního výzkumu, v. v. i. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014641, jehož klíčovou aktivitou je nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění HR Award. Doba řešení projektu je od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. se dne 6.9.2021 stalo hrdým držitelem ocenění HR Award.

Dokumenty

HR Award loga