Úvodní strana  »  HR Award a transfer technologií v CDV

HR Award a transfer technologií v CDV

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., se 20. 1. 2020 přihlásilo k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Cílem instituce je získání certifikátu HR AWARD, který uděluje Evropská komise výzkumným institucím, jenž implementují strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers) vycházející z těchto principů.

Prvním krokem je zpracování interní GAP analýzy, která bude mít za úkol srovnat současný stav v instituci s Chartou a Kodexem. Součástí GAP analýzy je dotazníkové šetření mezi zaměstnanci. Následuje příprava Akčního plánu obsahujícího postup implementace opatření směřujících k naplnění principů zakotvených v Chartě a Kodexu.

Přínos strategie pro výzkumné pracovníky:

 • zvýšení kvality péče o lidské zdroje,
 • rozvoj profesního růstu výzkumných pracovníků,
 • vytvoření podmínek pro lepší karierní růst v oblasti výzkumu a vývoje,
 • zvýšení prestiže výzkumné organizace pro výzkumné pracovníky,
 • zaručení kvalitního náboru a výběru nových výzkumných pracovníků
 • propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací, mezinárodní atraktivita,
 • získání finančních prostředků na výzkum z evropských a tuzemských programů na podporu výzkumu a zvýhodnění v programech TAČR, HORIZON 2020 a v dalších.

Aktivity projektu:

 1. Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění HR Award - cílem je nastavení strategického řízení instituce, zajištění souladu interních postupů a celkové personální politiky instituce za účelem získání a udržení ocenění HR Award. Aktivita probíhá po celou dobu realizace projektu.
 2. Strategické nastavení a rozvoj lidských zdrojů, genderové rovnosti a řízení výzkumné organizace - cílem je provedení revize stávajících či vytvoření nových dokumentů týkajících se přijímání výzkumných pracovníků, včetně zacílení na mladé začínající vědce a ženy vědkyně, a podpora vzdělávání pracovníků. Aktivita probíhá po celou dobu realizace projektu.
 3. Strategické nastavení a rozvoj mezisektorové spolupráce a transferu technologií - cílem je podpora profesionalizace odborného týmu CTT, posílení mezinárodní prestiže a sdílení zkušeností formou mezinárodní spolupráce. Aktivita se realizuje v letech 2021-2022.
 4. Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje - cílem je rozvoj popularizačních aktivit instituce v oblasti vědy a výzkumu, modernizace návštěvnického centra, vytvoření a pilotní ověření populárně naučných programů pro vybrané cílové skupiny. Aktivita se realizuje v letech 2021-2022.

Členové pracovní skupiny HR Award:

Ing. Jindřich Frič, Ph.D. Ředitel instituce
Ing. Michal Krempl, Ph.D. Vedoucí projektu
Mgr. Jana Mazálková Vedoucí personálního úseku a Specialistka HR Award
Ing. Martina Laifrová Projektová a finanční manažerka
Ing. Iveta Pešková Specialistka HR Award a Popularizátorka
Bc. Kamila Hejsková Specialistka pro personalistiku a vzdělávání
Ing. Tomáš Habán Právník
BcA. Michaela Dočkalová Marketingová specialistka
Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Specialista pro transfer technologií a mezinárodní spolupráci

Na činnost pracovní skupiny a naplňování jednotlivých fází dohlíží vedení instituce, které je složeno z ředitelů výzkumných divizí a podpůrných útvarů.

Doba řešení projektu:

O ocenění je usilováno v rámci projektu OP VVV Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II na Centru dopravního výzkumu, v. v. i. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014641, jehož klíčovou aktivitou je nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění HR Award. Doba řešení projektu je od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022.

Dokumenty

HR Award loga