Úvodní strana  »  Novinky  »  Povinnosti související s přepravou nebezpečných věcí dle dohody ADR – seminář pro KÚ

Povinnosti související s přepravou nebezpečných věcí dle dohody ADR – seminář pro KÚ

Ve dnech 26. a 27. listopadu 2019 se v prostorách Centra dopravního výzkumu, v. v. i., (CDV) uskutečnil tradiční seminář pro pracovníky krajských úřadů, do jejichž pracovní náplně spadá Státní odborný dozor v silniční dopravě (SOD). Seminář byl zaměřen na kontrolu povinností při silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) a vystoupili na něm přednášející z několika organizací.

Hlavní část oborné problematiky prezentoval Ing. Krejčí z CDV. V úvodní prezentaci představil aktuální případy přestupků při přepravě ADR, se kterými se účastníci mohou setkat při silničních kontrolách, kontrolách v provozovnách a při vedení správního řízení s účastníky přepravy. Během semináře byly připomenuty jednotlivé povinnosti, které mají účastníci zapojení do přepravy nebezpečných věcí a byla taktéž probrána nová ustanovení dohody ADR 2019 v souvislostí s její novelizací. Setkání obohatily praktické poznatky z kontrol ADR, které mohou posloužit i dalším účastníkům pro jejich práci.

Za Policejní prezidium České republiky na semináři vystoupil pplk. Mgr. Bukovský. Podrobně představil účastníkům statistiku silničních kontrol. Účastníci byli informování o růstové tendenci počtu oznámených porušení dohody ADR příslušnému správnímu úřadu. Dále byli účastníci seznámeni s plánovanými opatřeními Ředitelství služby dopravní policie v oblasti kontrol ADR. Účastníci se dozvěděli, že právě probíhá proces zvyšování odborných znalostí příslušníků Policie ČR a dochází ke zlepšování její speciální technické výbavy pro zkvalitnění a zefektivnění kontrol vozidel ADR.

Za Ministerstvo dopravy na semináři vystoupil Ing. Kokeš. Popsal činnost Ministerstva dopravy ve vztahu k přepravě ADR. Dále popsal legislativní činnost, možnosti mnohostranných dohod a problematiku pověřování právnických či fyzických osob výkonem činností souvisejících s dohody ADR.

V rámci dalšího vystoupení se Ing. Krejčí z CDV detailně věnoval problematice obalů pro nebezpečné věci. Byly prezentovány příklady UN kódů obalů, aby účastníci dokázali zjistit veškeré podstatné informace o obalovém prostředku. Upozornil také na omezenou dobu použití plastových obalů pro přepravu nebezpečných věcí. Lze očekávat, že bude při kontrolách věnována zvýšená pozornost způsobilosti obalu pro danou nebezpečnou látku.

V rámci semináře dále vystoupil Ing. Bártů z Centra služeb pro silniční dopravu, který prezentoval postup při identifikaci způsobu přepravy nebezpečných věcí. V rámci prezentace byly představeny některé speciální způsoby přepravy a účastníci získali ucelený přehled o požadavcích na značení obalů a vozidel při přepravě věcí balených v kusech, volně ložených a v cisterně. Účastníci získali praktické poznatky, na co se při této klíčové činnosti zaměřit.

Na závěr vystoupil opět Ing. Krejčí z CDV a zopakoval hlavní zásady pro použití certifikované metodiky kontroly přepravy nebezpečných věcí po silnici. Tato metodika je společně s dalšími metodikami CDV dispozici ke stažení zde: https://www.cdv.cz/metodiky/

Účastníci mohli v průběhu semináře shlédnout taktéž dvě výuková videa, která tematicky doplňují metodiku kontroly. První video znázorňuje postup při silniční kontrole dopravní jednotky přepravující nebezpečné věci balené v kusech. Druhé video je zaměřené na kontrolu cisternové přepravy nebezpečných věcí.

Účastníci si při této příležitosti mohli opět ujednotit společný názor, na co se při kontrole ADR zaměřit a jak při kontrole postupovat.

Vzhledem k tomu, že ze strany pracovníků krajských úřadů je zájem o pokračování těchto tematicky zaměřených seminářů, CDV připraví a uspořádá obdobné semináře na téma kontroly dodržování sociálních předpisů a ADR i v příštím roce.

Organizátoři semináře by touto cestou chtěli poděkovat všem externím přednášejícím, kteří se zásadní měrou zasloužili o vysokou odbornou úroveň uspořádaného semináře.


Povinnosti související s přepravou nebezpečných věcí dle dohody ADR – seminář pro KÚ 01
Povinnosti související s přepravou nebezpečných věcí dle dohody ADR – seminář pro KÚ 02