Problematika geotechniky

Oblast 21 - Problematika geotechniky

Oblast geotechniky se zabývá zejména problematikou zemního tělesa dopravních staveb (pozemní komunikace, drážní stavby). Zaměřuje se především na testování konstrukcí a materiálů v reálném měřítku (full-scale) a in situ (polní zkoušky). Součástí této oblasti jsou plně vybavené zeminářské a geotechnické laboratoře. Pro testování v režimu full-scale se používá speciální zařízení LGZP – Laboratorní geotechnické zkušební pole, které je vybaveno PneuTesterem – pro statické i dlouhodobé cyklické zatěžování. V rámci akreditovaných laboratoří se zajišťuje 11 geotechnických zkoušek, mimo akreditovaný režim se provádí celá řada dalších a speciálních zkoušek.

V programu výzkumu a vývoje se oblast věnuje problematice posuzování účinků vyztužování geosyntetickými materiály na únosnost podloží, zabývá se analýzou vztahu Kalifornského poměru únosnosti (CBR) a modulu přetvárnosti (Edef,2) zemin zemní pláně pozemních komunikací, či kontrolou zemních prací (možnosti statické a dynamické zkoušky).

Pracovníci oblasti se podílejí na aktualizaci a rozšiřování předpisové základny (TP, TKP, normy). V LGZP se provádí mj. posuzování zkušebních zařízení, mezilaboratorní srovnávací zkoušky apod.

Garant problematiky:

Projekty

 • Optimalizace procesu návrhu a realizace vozovek nízkokapacitních komunikací – jako spoluřešitel, VaV TA ČR
 • Drenážní systémy vozovek, mostních objektů a tunelů – VaV MD
 • Zkušenosti s využitím elektrárenských popílků pro stavby pozemních komunikací v České republice - Rozvojová agentura ČR
 • Geosyntetika a lehké materiály v zemním tělese pozemních komunikací – jako spoluřešitel, VaV MD
 • Nové konstrukce a materiály železničního spodku a svršku – jako spoluřešitel VaV MD – výzkumný záměr MD
 • Korelace, předpoklady a podmínky použitelnosti modulů deformace/přetvárnosti ze statických a dynamických zkoušek – výzkumný záměr MD
 • Vlastnosti gabionových prvků a jejich působení v opěrné zdi – výzkumný záměr MD
 • COST 351 - Drenážní systémy vozovkových nestmelených vrstev z alternativních a obvyklých materiálů

Služby

 • zpracování odborných posudků a studií
 • využití zkoušky MCV (hodnocení stavu vlhkosti) jako kritéria zhutnitelnosti zemin pro optimalizaci zemních prací
 • zkoušky zemin, podloží, podkladních vrstev a kameniva
 • Laboratoř dopravní infrastruktury