Problematika materiálů

Oblast 21 - Problematika materiálů

Činnost oblasti je směřována především k výzkumu materiálů a technologií využívaných na stavbách dopravní infrastruktury. Součástí jsou špičkově vybavené laboratoře, které slouží zejména pro testování nových druhů betonů a malt. Vybavení laboratoří umožňuje realizovat širokou škálu zkoušek těchto materiálů, a to jak v čerstvém, tak i ztvrdlém stavu. Mezi unikátní zařízení, kterými jsou tyto laboratoře vybaveny, patří mimo jiné, rastrovací elektronový mikroskop TESCAN VEGA TS 5136 LM Complete využívaný pro studium mikrostruktury malt, betonů i asfaltu, dále soubor přístrojové techniky pro hodnocení vlastností samozhutnitelného betonu v čerstvém stavu a rheometr BRTHEOM využívaný pro stanovení reologických vlastností betonových směsí (úhel vnitřního tření, viskozita). V rámci akreditovaných laboratoří se zajišťuje 30 zkoušek kameniva, malt, potěrů a betonů.

V programu výzkumu a vývoje se oblast zabývá především oborem materiálového inženýrství se zaměřením na mikrostrukturu stavebních materiálů, využití recyklovaných materiálů a vedlejších produktů ve stavebnictví a také na nové a netradiční stavební materiály a technologie.

Pracovníci oblasti zpracovávají studie, znalecké posudky, odborné expertizy a stavebně-technické průzkumy pro široký okruh zadavatelů. Provádí vývoj a ověřování nových zkušebních metod a zařízení. Vytváří a novelizují resortní předpisy Ministerstva dopravy (TP, TKP) a spolupracují při harmonizaci českých technických norem s právem EU.

Garant problematiky:

Projekty

 • Progresivní spřažené mostní konstrukce s přímopojížděnou mostovkou – jako spoluřešitel, VaV TA ČR
 • Expertní činnost v souvislosti s realizací a následným monitoringem přímopojížděné mostovky na objektech SO 236 a SO 237, stavba D 47092 Bohumín - státní hranice ČR/PR – supervize pro ŘSD
 • Optimalizace návrhu okružních křižovatek s uplatněním vozovky s cementobetonovým krytem – VaV TA ČR
 • Samozhutnitelný beton v mostních stavbách – jako spoluřešitel, VaV MD
 • Ověření úspěšnosti oprav a rekonstrukcí mostů - identifikace alkalické reakce kameniva v betonu a nalezení jejich příčin – jako spoluřešitel, VaV MD
 • Výzkum provozních vlastností samozhutnitelných betonů a možností jejich uplatnění v silničním stavitelství (speciální betony a malty) – výzkumný záměr MD
 • Změny mikrostruktury cementového kamene a mechanicko-fyzikálních vlastností betonu způsobené jejich stárnutím – výzkumný záměr MD

Služby

 • návrh betonových směsí
 • zpracování odborných posudků a studií
 • diagnostika betonových konstrukcí a staveb
 • zkoušky betonů, malt, potěrů a kameniva
 • Laboratoř dopravní infrastruktury