Problematika environmentální akustiky

Z hlediska negativních vlivů na životní prostředí a zdraví člověka reprezentuje problematika nadměrné hlukové zátěže v oblasti silniční infrastruktury v Evropské unii v posledních několika letech jeden z klíčových problémů. Hluk patří v dnešní době k nejrozšířenějším škodlivinám životního prostředí a způsobuje závažná civilizační onemocnění. Silniční doprava představuje více jak 90% příspěvek na celkové hlukové zátěži z dopravy. Naše odborná činnost je převážně zaměřena na dlouhodobé sledování vývoje hlučnosti jednotlivých typů povrchů vozovek v průběhu jejich životnosti, hodnocení akustické situace v okolí komunikací, výpočtové modelování, hlukové mapování a hodnocení hlukové zátěže obyvatelstva z dopravy. Naše výzkumná a vývojová činnost v oblasti akustiky je tedy směřována na oblast dopravy. Špičkoví odborníci CDV jsou za ČR nominovanými členy odborné mezinárodní pracovní skupiny CEN TC 227 / WG5 komplexně zaměřené na povrchové vlastnosti vozovek a to včetně měření hlučnosti.

Provádíme akreditovaná měření hlučnosti libovolného povrchu vozovky metodou CPX (Close-ProXimity) dle ISO 11819-2 (ISO/TS 11819-3, ISO/TS 13471-1) s případným hodnocením a prokazováním účinku snížené hlučnosti vrchní obrusné vrstvy dle TP 259. Uskutečňujeme i akreditovaná měření hluku v mimopracovním prostředí pro účely zdravotního dozoru dle ČSN ISO 1996. Realizujeme měření hluku z dopravy, dlouhodobý monitoring hluku, měření pro hlukové mapy, technická měření hluku – hlučnost povrchů vozovek pozemních komunikací..

Posuzujeme i navrhujeme protihluková opatření a zpracováváme akční plány v okolí komunikací dle směrnice 2002/49/ES. Umíme posoudit, zda lze komunikaci i nadále přiznávat institut staré hlukové zátěže. Zpracováváme akustické studie pro jednotlivé stupně projektových dokumentací a stavebních řízení, počítáme hlukové mapy i zatížení obyvatelstva hlukovou zátěží v území s vizualizací a s prostorovými analýzami v GIS, vytváříme studie pro jednání s hygienickými stanicemi včetně jejich projednávání. Zabezpečujeme konzultační a poradenskou činnost v oblasti hlukové zátěže z dopravy.

Naše pracoviště je vybaveno špičkovou zvukoměrnou technikou, včetně vícekanálového multianalyzátoru PULSE LAN-XI od firmy Bruel&Kjaer s příslušenstvím umožňující realizovat potřebná akustická měření. Pro přípravu, výpočet hlukových map, stanovení počtu zasažených obyvatel a následnou vizualizací využíváme program ArcGIS a SoundPLAN. Program SoundPLAN je jedním z celosvětově rozšířených softwarů pro modelování dopravního a průmyslového hluku, který obsahuje relevantní zámořské a evropské normy a je vyvíjen podle platných doporučení EU.

Ke stažení: Akreditované měření hlučnosti povrchů vozovek dle metody CPX  ( 1,79 MB)

Garant problematiky:

Významné zakázky a projekty

 • Nástroje pro analýzu a hodnocení environmentálních dopadů hluku vozovek – VaV TA ČR
 • Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu – VaV TA ČR
 • Změna hluku povrchů vozovek v průběhu několika let používání – VaV TA ČR
 • Akční plán Kraje Vysočina – komerční zakázka Kraj Vysočina
 • Definovaná měření na 10. Stavbě silnice II/602 – komerční zakázka Kraj Vysočina
 • Územný generel dopravy hl. mesta SR Bratislavy – komerční zakázka Bratislava
 • Entwicklung von Rüttelstreifen für Vermeidung von Fehlverhalten an Eisenbahnkreuzungen - komerční zakázka ÖBB-Infrastruktur AG
 • Studie aktuálnosti stavu zabezpečení a postupu snižování hlukové zátěže z dopravy – komerční zakázka MD
 • Metodika zpracování akčních plánů pro okolí hlavních silnic, hlavních železničních tratí a hlavních letišť – VaV MD
 • Optimalizace technických opatření pro snížení hlukové zátěže v okolí pozemních komunikací – VaV MD
 • TEMPO 30 - Metodika plošného zklidňování dopravy – VaV MD
 • ECRPD (Energy Conservation in Road Pavement Design, Maintenance and Utilisation) – 6. Rámcový program EU
 • SPENS (Sustainable Pavements for European New Member States) – 6. Rámcový program EU

Nejvýznamnější výstupy CDV k měření metodou CPX

 • KŘIVÁNEK, Vítězslav et al. Dlouhodobé hodnocení hlučnosti povrchů vozovek. Certifikovaná metodika. Brno: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., 2017. 52 s. ISBN 978-80-88074-53-3. Tato metodika vznikla za finanční podpory TA ČR.
 • VALENTIN, J., MONDSCHEIN, P., BUREŠ, P., KŘIVÁNEK, V., Technické podmínky 259 Asfaltové směsi pro obrusné vrstvy se sníženou hlučností. Schváleno Ministerstvem dopravy čj. 121/2017-120-TN ze dne 21. listopadu 2017 s účinností od 1. prosince 2017, 26 s.
 • Centrum dopravního výzkumu, v .v. i., Brno. Sensor positioning device, Původce: KŘIVÁNEK, V., EU patent č. EP2604994, 4. 1. 2017.
 • KŘIVÁNEK, V., STRYK, J., JEDLIČKA, J., Čištění nízkohlučných povrchů vozovek a změna jejich hlučnosti na území ČR sledovaná metodou CPX., Hygiena, roč. 61, č. 4, 2016, s. 152 - 156, ISSN 1802-6281.
 • KŘIVÁNEK, V., MARKOVÁ, P., ŠPIČKA, L., Verification of the acoustic parametres of Close-ProXimity method, Akustika, vol. 27, september, 2016, s 13 – 19, ISSN 1801-9064.
 • KŘIVÁNEK, V., PÁVKOVÁ, A., TÖGEL, M., JEDLIČKA, J., CHOLAVA, R., Cleaning Low-Noise Surfaces as a Basic Condition for Improving Pavement’s Acoustic Absorption Capability. Arabian Journal for Science and Engineering, no. 41, iss. 2, pp. 425-431, 2016. ISSN 1319-8025, DOI: 10.1007/s13369-015-1713-y.
 • KŘIVÁNEK, V., MARKOVÁ, P., Změna hlučnosti povrchů vozovek na území ČR sledovaná metodou CPX, Hygiena, roč. 60, č. 4, 2015, s. 137 - 142, ISSN 1802-6281.
 • KŘIVÁNEK, V., a kol. Metodika pro měření a hodnocení komunikací z hlediska hlukové zátěže. Certifikovaná metodika. Brno: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., 2014. 55 s. ISBN 978-80-86502-82-3. Tato metodika vznikla za finanční podpory TA ČR.
 • KŘIVÁNEK, V., CHOLAVA, R., EFFENBERGER, K., Měření a srovnání hlučnosti různých druhů komunikací ČR, Hygiena, roč. 59, č. 3, 2014, s. 116 - 122, ISSN 1802-6281.
 • Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Brno. Měřící přívěs CPX. Původce: CHOLAVA, R., KŘIVÁNEK, V. Česká republika. Užitný vzor 20507, 8. 2. 2010.

Akreditované zkoušky:

 • Měření hlučnosti povrchu vozovky metodou CPX
 • Měření hluku z dopravy metodou ČSN ISO 1996

Služby

 • akreditovaná měření hlučnosti, viz výše
 • hodnocení akustické situace v okolí komunikací měřením (měřicí technika Bruel&Kjaer) a výpočtovým modelováním (software SoundPLAN)
 • hlukové mapování
 • hodnocení hlukové zátěže obyvatel z dopravy
 • posuzování a návrh protihlukových opatření
 • posouzení institutu staré hlukové zátěže
 • peněžní vyjádření externalit z hlukové zátěže
 • zpracování akčních (hlukových) plánů v okolí komunikací dle směrnice 2002/49/ES
 • konzultační a poradenská činnost v oblasti hlukové zátěže z dopravy

Ukázka měření hluku v obytné zástavbě
Ukázka hlukové mapy obchodního centra
Příprava k měření hlučnosti vozovky
Srovnávací synchoronní měření dvěma způsoby metodou SPB

Hotspots 1 - Ukázka výpočtu hotspots pro zpracovaní akčních plánu
Měření hlučnosti komunikace statickou metodou SPB
Ukázka znečištění vozovky komunikace po pokladce nového povrchu
Komplexní měřící systém pro měřeni dle metody CPX

Měření hlučnosti upraveného povrchu vozovky - metodou CPX
Měření hlucnosti_nizkohlucneho_povrchu_vozovky_metodou_CPX
Rozmístění mikrofonů okolo referenční pneumatiky - metoda CPX
Ukázka hlukové mapy z provozu na komunikacích - výpočet predikce