Úvodní strana  »  Výzkum  »  Divize udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb  »  Oblast udržitelné dopravy (O22)

Oblast udržitelné dopravy (O22)

Navazuje na dlouholetou výzkumnou a odbornou činnost v oblasti plánování udržitelné dopravy. Zaměřuje se jak na tvorbu strategických dokumentů, tak na praktické aplikace nástrojů pro hodnocení a evaluaci parametrů, které ovlivňují plánování udržitelné dopravy. Mezi naše hlavní činnosti patří:

Zpracování strategických dokumentů

 • plány udržitelné energetiky (jako jsou SEAP, SECAP),
 • plány udržitelné mobility (jako jsou SUMP).

Hodnocení vlivů na životní prostředí a stanovení indikátorů

 • stanovení indikátorů udržitelného rozvoje dopravy pro výpočty a hodnocení trendů,
 • posuzování vlivu změny klimatu na dopravní systémy, návrh indikátorů a adaptačních opatření,
 • vyhodnocení negativních externalit z dopravy způsobených nadměrným hlukem, znečištěním ovzduší atd.

Problematika plánování udržitelné dopravy a fragmentace krajiny

 • hodnocení a návrhy komunikací i jejich úprav z hlediska průchodnosti živočichů krajinou,
 • zpracování kartografických výstupů a prostorových analýz,
 • poradenství v oblasti Místní Agendy 21.

Měření a modelování emisí z dopravy i kvality ovzduší

 • problematika alternativních pohonů,
 • měření emisí z dopravy v reálném provozu a stanovení emisních faktorů,
 • modelování emisí z dopravy jak na národní, tak regionální i lokální úrovni,
 • emisní modely pro potřeby rozptylových studií,
 • zpracování příspěvkových rozptylových studií z dopravy,
 • návrh opatření ke snížení emisní zátěže ve městech.

Environmentální akustika

 • akreditovaná měření hlučnosti libovolného povrchu vozovky metodou CPX (Close-ProXimity) dle ISO 11819-2 (ISO/TS 11819-3, ISO/TS 13471-1),
 • akreditované hodnocení nízkohlučných povrchů v souladu s TKP 7,
 • akreditovaná měření a modelování hluku v mimopracovním prostředí pro účely zdravotního dozoru dle ČSN ISO 1996,
 • posouzení a návrh protihlukových opatření,
 • zpracování akčního plánu dle směrnice 2002/49/ES,
 • zpracovávání akustické studie a hlukových map pro jednotlivé stupně projektových dokumentací a stavebních řízení.

Další podrobnosti o vybraných řešených problematikách naleznete níže:

Vedoucí: