Problematika modelování emisí z dopravy

Oblast 22 - Problematika modelování dopravy a emisi

V problematice modelování emisí se zaměřujeme na národní, regionální i lokální úroveň. Zpracováváme příspěvkové rozptylové studie z dopravy a podklady pro komplexní rozptylové studie. Oblast je zpracovatelem národní emisní inventury pro více jak 25 škodlivin včetně skleníkových plynů, prognóz vývoje a posouzení reálnosti plnění emisních stropů. Dodáváme výstupy pro plány udržitelné mobility (SUMP) a zpracováváme plány udržitelné energetiky pro dopravu (SECAP, SEAP).

Modelování zahrnuje nejen vyhodnocení trendů, ale také návrh opatření, která povedou ke snížení emisní zátěže (např. zpoplatnění vjezdu do určitých částí města, rozvoj veřejné dopravy, návrh systémů Park & Ride a Bike & Ride, zavádění veřejných multimodálních logistických řetězců apod.) v rámci územních programů snižování emisí a imisí. Také vyvíjíme specifická modelová řešení jako např. výpočty emisních toků pocházejících ze studených startů, výpočty emisí v závislosti na rychlosti a kapacitě dopravního proudu, zdržení na křižovatkách apod.

Pro naši práci využíváme následující softwarové vybavení: COPERT 5, COPERT Street Level, MEFA, HBEFA, SYMOS, ArcGIS, QGIS

Garant problematiky:

Projekty

 • Emisné dáta z dopravy (modelování emisí na silniční síti Slovenské Republiky) – SHMÚ
 • Vypracování každoroční inventarizace emisí skleníkových plynů a ostatních škodlivin pro ČR – ČHMÚ
 • Analýza zpoplatnění a zdanění vozidel – VaV MD
 • Zavedení programu COPERT 5 pro výpočet emisí ze silniční dopravy v České republice – VaV MD
 • Rozvoj metodik pro reporting emisí a propadů skleníkových plynů a jejich projekcí, včetně projekcí emisí tradičních polutantů – VaV TAČR
 • Výzkum vhodných úprav křižovatek ve vztahu ke kapacitě a environmentálním dopadům – VaV TAČR
 • Ověření potenciálu snížení emisí CO2 vlivem změny trakce a liniové elektrizace na železniční síti Správy železnic – SŽ
 • Plány udržitelné mobility pro města Písek, Litoměřice, Trenčín a další – Městské úřady
 • Plány udržitelné energetiky – Ostrava, Brno, Litoměřice, Liberec – Městské úřady
 • Časová dostupnost jako dopravní indikátor nekontrolovaného rozrůstání měst (urban sprawl) – VaV MD
 • Program zlepšení kvality ovzduší statutárního města Brna – město Brno

Služby

 • výpočty emisních toků z dopravy,
 • emisní inventury a prognózy emisí v závislosti na scénářích vývoje dopravy, včetně plnění emisních stropů ČR i krajů,
 • tvorba programů snižování emisí z dopravy plánů zlepšování kvality ovzduší,
 • hodnocení (modelování) účinnosti navrhovaných opatření ke zlepšení životního prostředí,
 • analýza časové dostupnosti veřejnou i automobilovou dopravou,
 • tvorba rozptylových studií,
 • zpracovávání expertních stanovisek jako výchozích materiálů pro rozhodovací procesy,
 • zpracování plánů udržitelné mobility (SUMP) a energetiky (SECAP, SEAP).