Problematika modelování dopravy a emisí

Oblast 22 - Problematika modelování dopravy a emisi

Dopravní modely mají nezastupitelnou úlohu při ověřování koncepčních variant rozvoje daného území a pro výběr optimální varianty plánované stavby, záměru nebo koncepce. Důraz je kladen zejména na multimodální charakter modelů, což umožňuje hodnotit dopady plánovaných opatření nejen na automobilovou dopravu, ale i na jiné druhy dopravy (veřejná, cyklistická). Územní rozsah modelů zahrnuje jak celou Českou republiku, tak i jednotlivé kraje nebo větší města. Pro modelování využíváme špičkový kanadský software EMME/23, umožňující datovou kompatibilitu s GIS.

V oblasti emisí se zaměřujeme na stanovení emisních faktorů různých kategorií vozidel, vč. nelimitovaných polutantů, zpracování rozptylových studií v SW Symos a Aeolius, inventury emisí z dopravy na národní i regionální úrovni vč. prognóz vývoje a posouzení reálnosti plnění emisních stropů. Posouzení zahrnuje nejen vyhodnocení trendů, ale také návrh opatření, která povedou ke snížení emisní zátěže (např. zpoplatnění vjezdu do určitých částí města, rozvoj veřejné dopravy, návrh systémů Park and Ride a Bike and Ride, zavádění veřejných multimodálních logistických řetězců, apod.) v rámci územních programů snižování emisí a imisí. Také jsou vyvíjena specifická modelová řešení jako např. výpočty emisních toků pocházejících ze studených startů, výpočty emisí v závislosti na rychlosti a kapacitě dopravního proudu, apod.

Garant problematiky:

Projekty

 • Metodika stanovení emisního toku silniční dopravy pro sledování, hodnocení a řízení kvality ovzduší – VaV MD
 • Časová dostupnost jako dopravní indikátor nekontrolovaného rozrůstání měst (urban sprawl) – VaV MD
 • Podklady pro aktualizaci a zajištění plnění úkolů Integrovaného národního programu snížení emisí a imisí (NIS) – komerční zakázka ČHMÚ
 • Dopravní model města Hranice - komerční zakázka
 • Program zlepšení kvality ovzdučí statutárního města Brna – komerční zakázka
 • Metodika a datová základna vyhodnocení dopadů Operačního programu Doprava na životní prostředí – komerční zakázka MD
 • Podpora zastoupení CDV v mezinárodní organizaci IENE

Služby

 • výpočty emisních toků z dopravy,
 • inventury a prognózy emisí v závislosti na scénářích vývoje dopravy, včetně plnění emisních stropů ČR i krajů,
 • tvorba programů snižování emisí a imisí z dopravy,
 • tvorba multimodálních dopravních modelů a vývoj nových algoritmů (SW EMME/3),
 • hodnocení (modelování) účinnosti navrhovaných opatření ke zlepšení životního prostředí,
 • analýza časové dostupnosti veřejnou i automobilovou dopravou,
 • tvorba rozptylových studií (SW Symos, Aeolius),
 • zpracovávání expertních stanovisek jako výchozích materiálů pro rozhodovací procesy.