Úvodní strana  »  Výzkum  »  Divize dopravních technologií a lidského faktoru  »  Oblast dopravní telematiky (O44)

Oblast dopravní telematiky (O44)

Hlavním cílem telematiky je zvyšování kvality a komfortu dopravy, zajištění mobility, zvyšování bezpečnosti v dopravě, zlepšení služeb a informovanosti cestujících, podílení se na snižování důsledků negativních dopadů dopravy na životní prostředí, zvláště v dopravě silniční a v neposlední řadě zvýšení hospodárnosti a efektivnosti dopravních procesů.

Oblast dopravní telematiky sleduje a vytváří nejnovější trendy vývoje na poli inteligentních dopravních systémů (ITS). Podílí se na projektech domácích i zahraničních. V práci oblasti jsou integrovány poznatky z řady oborů: např. dopravní informatiky, logistiky, telekomunikací, životního prostředí, dopravního inženýrství, dopravního urbanismu, organizaci veřejné dopravy a bezpečnosti silničního provozu. Dopravní telematika je vhodným nástrojem k plynulejšímu dopravnímu proudu při limitovaných možnostech rozvoje dopravní infrastruktury, zejména při prudkém nárůstu silniční dopravy v posledních letech.

Oblast významně působí ve sféře předávání nových poznatků ITS prostřednictvím pořádání konferencí a seminářů, jejichž účelem je seznamování odborné veřejnosti s novými možnostmi, které obor dopravní telematiky nabízí. Setkávání s odborníky z celého světa má pozitivní dopad na rozvoj oboru v České republice.

Oblast spolupracuje především s telekomunikačními firmami, s předními dodavateli produktů a služeb v ITS, s odbory dopravy orgánů samosprávy, Policií České republiky, pojišťovnami a dopravními podniky. Stává se jejich partnerem při řešení implementace nových technologií a systémů.

Aktivně se zapojuje do činnosti Sdružení dopravní telematiky ČR, jehož je CDV zakládajícím členem. Spolupracuje také se Sdružením dopravních podniků a ČNI TNK 136 Dopravní telematika (spolupráce při tvorbě norem CEN, ISO a zavádění do ČR).

Odborná činnost je zaměřena na následující tématické okruhy:

 • strategie a koncepce uplatnění telematiky v dopravních systémech,
 • architektura ITS, standardizace v oboru silniční telematiky,
 • technologie pro výkonové zpoplatnění,
 • možnosti ovlivňování chování dopravního proudu,
 • uplatnění telematických systémů pro handicapované osoby v dopravě,
 • integrace informací o reálném provozu veřejné hromadné dopravy,
 • vývoj nových detekčních a vyhodnocovacích zařízení

Oblast dopravní telematiky rovněž nabízí širokou škálu služeb:

 • Příprava a dozor nad veřejnými zakázkami s garancí dodržování norem a předpisů
 • Služby spojené s měřením parametrů dopravních proudů v intravilánech a extravilánech
 • Systémové a softwarové návrhy
 • Poradenství v oblasti ITS
 • Posudky
 • Expertízy a prognózy

Členové oblasti vždy garantují maximální profesionalitu a nezávislý přístup k řešení konkrétní problematiky.

Vedoucí:

Projekty - domácí

 • RODOS - Rozvoj dopravních systémů
  Zadavatel: TAČR
 • ROMODIS - Rozvoj moderních inteligentních dopravních systémů
  Zadavatel: MŠMT
 • SMART MAP - Využití moderních nástrojů a široké škály dat (BIG DAT) pro strategické plánování a investice měst
  Zadavatel: Technologická agentura
 • Telematické systémy ve veřejné dopravě
  Zadavatel: TAČR
 • VIAZONE - Zvýšení plynulosti dopravy a průjezdní kapacity vozovky v místech s dočasným omezeným průjezdem vozidel na D a R pomocí mobilních kooperativních ITS systémů - Mobilní liniové řízení provozu
  Zadavatel: TAČR

Projekty - zahraniční

 • FREIGHTWISE Management Framework for Intelligent Intermodal Transport
  Zadavatel: Evropská komise
 • Policy Learning in Informatíon technologies for Public Transport Enhancing
  Zadavatel: Evropská komise
 • Udržitelná lidská mobilita ve městech
  Zadavatel: Evropská komise
 • CLOSER Policy Advisory Group
  Zadavatel: Evropská komise
 • Transport Research Knowledge Centre
  Zadavatel: Evropská komise