Úvodní strana  »  Výzkum  »  Divize dopravních technologií a lidského faktoru  »  Oblast silniční dopravy a inteligentních dopravních systémů (O44)

Oblast silniční dopravy a inteligentních dopravních systémů (O44)

Pracovníci oblasti zpracovávají expertní posudky pro Ministerstvo dopravy České republiky, zabývají se vyhodnocováním průzkumu státního odborného dozoru, vytvářejí metodiku pro výkon státní správy, školí úředníky státní správy, dopravce i řidiče a zpracovávají statistiky o výkonech státního odborného dozoru, o vývoji veřejné osobní hromadné dopravy a nákladní dopravy, včetně jejich rozborů a návrhu dalšího postupu.

Oblast poskytuje podporu orgánům zajišťujícím státní odborný dozor. Doprava a přeprava nákladů by měly být nejen bezkolizní, ale i bezpečná a úsporná. Na tom, jestli takové jsou, se podílejí jednak dopravci, jejich řidiči a vozový park, ale také krajské úřady, Policie České republiky a další instituce, které zajišťují státní odborný dozor v silniční dopravě (SOD). Těmto orgánům je sekce partnerem při výkonu SOD. Všem těmto institucím oblast nabízí odbornou pomoc včetně seminářů, školení, odborných textů a pomůcek.

Oblast dále zajišťuje školení ADR a bezpečnostních poradců.

V problematice osobní dopravy se oblast zabývá zkoumáním dopravní obsluhy regionů a navrhuje řešení této problematiky a její optimalizaci. Pro Ministerstvo dopravy pracovníci oblasti zpracovávají expertní posudky, týkající se dopravní obslužnosti a integrovaných dopravních systémů, ale i podkladů pro příslušné právní předpisy.

Dalším řešeným tématem je kombinovaná doprava, požadavky na terminály a na příslušné přepravní a dopravní prostředky a další možnosti uplatnění progresivních dopravních technologií s využitím logistiky a telematiky. Pracuje na projektech, jejichž cílem je integrace jednotlivých druhů dopravy do přepravního procesu a rozvoj intermodální dopravy jako takové.

Odborná činnost je zaměřena na následující tématické okruhy:

 • postupy státní správy v oblasti silniční dopravy,
 • statistiky o výkonech státního odborného dozoru, o vývoji veřejné osobní hromadné dopravy a nákladní dopravy, včetně jejich rozborů a návrhu dalšího postupu,
 • studie, expertízy a průzkumy veřejné osobní dopravy,
 • integrace jednotlivých druhů dopravy do přepravního procesu,
 • rozvoj intermodální dopravy.

Oblast se dále zabývá tématem dopravní telematiky. Hlavním cílem telematiky je zvyšování kvality a komfortu dopravy, zajištění mobility, zvyšování bezpečnosti v dopravě, zlepšení služeb a informovanosti cestujících, podílení se na snižování důsledků negativních dopadů dopravy na životní prostředí, zvláště v dopravě silniční a v neposlední řadě zvýšení hospodárnosti a efektivnosti dopravních procesů.

Sleduje a vytváří nejnovější trendy vývoje na poli inteligentních dopravních systémů (ITS). Podílí se na projektech domácích i zahraničních. V práci oblasti jsou integrovány poznatky z řady oborů: např. dopravní informatiky, logistiky, telekomunikací, životního prostředí, dopravního inženýrství, dopravního urbanismu, organizaci veřejné dopravy a bezpečnosti silničního provozu. Dopravní telematika je vhodným nástrojem k plynulejšímu dopravnímu proudu při limitovaných možnostech rozvoje dopravní infrastruktury, zejména při prudkém nárůstu silniční dopravy v posledních letech.

Oblast významně působí ve sféře předávání nových poznatků ITS prostřednictvím pořádání konferencí a seminářů, jejichž účelem je seznamování odborné veřejnosti s novými možnostmi, které obor dopravní telematiky nabízí. Setkávání s odborníky z celého světa má pozitivní dopad na rozvoj oboru v České republice.

Oblast spolupracuje především s telekomunikačními firmami, s předními dodavateli produktů a služeb v ITS, s odbory dopravy orgánů samosprávy, Policií České republiky, pojišťovnami a dopravními podniky. Stává se jejich partnerem při řešení implementace nových technologií a systémů.

Aktivně se zapojuje do činnosti Sdružení dopravní telematiky ČR, jehož je CDV zakládajícím členem. Spolupracuje také se Sdružením dopravních podniků a ČNI TNK 136 Dopravní telematika (spolupráce při tvorbě norem CEN, ISO a zavádění do ČR).

Odborná činnost je zaměřena na následující tématické okruhy:

 • strategie a koncepce uplatnění telematiky v dopravních systémech,
 • architektura ITS, standardizace v oboru silniční telematiky,
 • technologie pro výkonové zpoplatnění,
 • možnosti ovlivňování chování dopravního proudu,
 • uplatnění telematických systémů pro handicapované osoby v dopravě,
 • integrace informací o reálném provozu veřejné hromadné dopravy,
 • vývoj nových detekčních a vyhodnocovacích zařízení

Oblast dopravní telematiky rovněž nabízí širokou škálu služeb:

 • Příprava a dozor nad veřejnými zakázkami s garancí dodržování norem a předpisů
 • Služby spojené s měřením parametrů dopravních proudů v intravilánech a extravilánech
 • Systémové a softwarové návrhy
 • Poradenství v oblasti ITS
 • Posudky
 • Expertízy a prognózy

Členové oblasti vždy garantují maximální profesionalitu a nezávislý přístup k řešení konkrétní problematiky.

Vedoucí:

Projekty - domácí

 • Analýza rozšíření mýtného na silnice nižší třídy a problematika objíždění mýtných úseků a analýza vysokorychlostního vážení na bezpečnost silničního provozu
  Zadavatel: Sdružení automobilových dopravců
 • DOPSIT - Podpora sítě excelence výzkumných a akademických pracovníků v oblasti dopravy
  Zadavatel: MŠMT
 • OKTAEDR - partnerství a sítě stavebnictví
  Zadavatel: MŠMT
 • ADVASOFT - Pokročilé softwarové nástroje ve stavebním inženýrství
  Zadavatel: MŠMT
 • Jednotný systém dat ve veřejné dopravě s ohledem na aplikaci standartního formátu s možností propojení stávajících systému do jednotné SW platformy
  Zadavatel: TAČR
 • Telematické systémy ve veřejné dopravě
  Zadavatel: TAČR
 • Metodika pro odhalování manipulace se záznamovým zařízením a kartami řidičů
  Zadavatel: Ministerstvo dopravy ČR
 • Podklady pro zpracování prováděcí vyhlášky MD za účelem praktické realizace vysokorychlostního vážení v ČR
  Zadavatel: MŠMT
 • RODOS - Rozvoj dopravních systémů
  Zadavatel: TAČR
 • ROMODIS - Rozvoj moderních inteligentních dopravních systémů
  Zadavatel: MŠMT
 • SMART MAP - Využití moderních nástrojů a široké škály dat (BIG DAT) pro strategické plánování a investice měst
  Zadavatel: Technologická agentura
 • Telematické systémy ve veřejné dopravě
  Zadavatel: TAČR
 • VIAZONE - Zvýšení plynulosti dopravy a průjezdní kapacity vozovky v místech s dočasným omezeným průjezdem vozidel na D a R pomocí mobilních kooperativních ITS systémů - Mobilní liniové řízení provozu
  Zadavatel: TAČR

Projekty - zahraniční

 • SOLEZ - Smart řešení podporující nízko-emisní zóny a další opatření pro snižování uhlíkové zátěže v evropských městech
  Zadavatel: program Central Europe
 • CLOSER
  Zadavatel: Evropská komise
 • TRAILBLAZER
  Zadavatel: Evropská komise
 • ITS – IT
  Zadavatel: Evropská komise
 • FREIGHTWISE Management Framework for Intelligent Intermodal Transport
  Zadavatel: Evropská komise
 • Policy Learning in Informatíon technologies for Public Transport Enhancing
  Zadavatel: Evropská komise
 • Udržitelná lidská mobilita ve městech
  Zadavatel: Evropská komise
 • CLOSER Policy Advisory Group
  Zadavatel: Evropská komise
 • Transport Research Knowledge Centre
  Zadavatel: Evropská komise