Úvodní strana  »  Výzkum  »  Divize udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb  »  Oblast udržitelné dopravy (O22)  »  Problematika měření emisí v reálném provozu

Problematika měření emisí v reálném provozu

Měření emisí v reálném provozu

Na znečišťování ovzduší se podílí řada zdrojů, mimo jiné i silniční doprava. Pro stanovení reálného příspěvku dopravy k produkci znečišťujících látek je nejvhodnější měření emisí motorových vozidel v reálném provozu. Na rozdíl od homologačních měření, kde jsou stanovovány emisní faktory nových vozidel, je pro poznání skutečné zátěže životního prostředí nutné sledovat produkci škodlivin u vozidel provozovaných krátkodobě až dlouhodobě, kde se na emisní produkci projevuje postupné opotřebení, odpovídající délce a způsobu používání.

Činnost oblasti je zaměřena na měření limitovaných i nelimitovaných emisí škodlivin v reálném provozu. Měření v reálných podmínkách je preferováno rovněž orgány EU, apelujícími na výzkumné organizace s požadavkem na intenzivní sběr dat. Zejména v případě nelimitovaných škodlivých látek se jedná o dosud málo prozkoumanou problematiku, narážející na nedostatečnou datovou a znalostní základnu. V oblasti vyvíjené metody stanovení emisních faktorů těchto látek s využitím odběru vzorků v reálném provozu, umožnuje jejich rozdělení do různých typů provozu (např. městský, mimoměstský a dálniční). Za tímto účelem je používáno unikátní mobilní zařízení, vyvinuté ve spolupráci Centra dopravního výzkumu, v. v. i. a společnosti SEKO Brno, spol. s r.o.

Výsledky měření nacházejí využití při tvorbě koncepčních materiálů v oblasti podpory čisté mobility a udržitelné dopravy, návrhů, nastavení a posouzení ekonomických a fiskálních nástrojů v oblasti silniční automobilové dopravy. Využití naměřených dat také přispívá k doplnění aktivitních dat sloužících ke zpracování emisních bilancí ČR, které se reportují na mezinárodní úrovni. Měřící zařízení nabízí široké uplatnění při výzkumných a vývojových činnostech, viz nabídka služeb mobilní laboratoře.

Garant problematiky:

Projekty

  • Vývoj a využití zařízení k odběru vzorků výfukových plynů a měření emisí motorových vozidel za jízdy – TAČR ALFA
  • Nové metody stanovení emisních faktorů a celkových nákladů za dobu životnosti těžkých vozidel ve smyslu směrnice 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel – TAČR ALFA
  • Vynálezy pro dopravu: Zlepšení užitných vlastností mobilního zařízení pro odběr spalin – TAČR GAMA
  • Stanovení a evaluace emisních charakteristik osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel v reálném provozu – MD ČR
  • Stanovení a evaluace emisních charakteristik lehkých vozidel a autobusů v reálném provozu – MD ČR
  • Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI) - TAČR

Služby

  • ENVIROX - Technické, ekonomické a environmentální aspekty aplikace palivového aditiva Envirox v provozu PVT AČR
  • Analýzy vlivu použití palivového kondicionéru na motor a jeho emisní charakteristiku