Úvodní strana  »  Výzkum  »  Aktuální projekty  »  Projekt FERSI

Projekt FERSI

Podpora účasti CDV jako zástupce ČR ve FERSI
(Forum of European Road Safety Research)

www.fersi.org

FERSI bylo založeno v roce 1991 s cílem podpořit spolupráci mezi evropskými výzkumnými instituty pro silniční bezpečnost. Tato spolupráce byla a nadále je nutná k zajištění toho, aby problémy bezpečnosti silničního provozu v evropských zemích byly zkoumány pomocí nejlepších dostupných odborných znalostí a výsledky výzkumu byly prováděny nejvhodnějším a nejúčinnějším způsobem, jak na národní, tak i na evropské úrovni.

Tento projekt je řešen za podpory programu mezinárodní spolupráce MŠMT INGO. Cílem projektu je podpora aktivního členství CDV jako zástupce ČR ve Fóru evropských výzkumných institutů dopravní bezpečnosti (FERSI).

Činnost v projektu zahrnuje:

 • účast na jednáních FERSI (Executive Board & General Assembly Meetings),
 • formulaci nových výzkumných projektů, zejména 7. rámcového programu EU,
 • vytváření výzkumných konsorcií k řešení konkrétních výzkumných úkolů,
 • spoluvytváření nejnovějších vědeckých a technických poznatků v této oblasti na evropské úrovni,
 • spolupodíl na formování orientace evropského bezpečnostního výzkumu,
 • průběžnou diseminaci a implementaci získaných vědeckých a technických poznatků v ČR.

Díky tomuto členství se CDV za dobu členství ve FERSI účastnilo přípravy i řešení řady evropských výzkumných projektů. Následující přehled proto přináší výběr z některých výsledků těchto projektů, na nichž se CDV podílelo.

2BESAFE

2-Wheeler Behaviour and Safety

www.2besafe.eu - (neaktivní)

Řidiči motocyklů patří k nejvíce rizikovým skupinám silničního provozu s fátálními následky dopravních nehod. V jednotlivých evropských státech ukazuje statistika nehodovosti motorkářů 5 až 25-krát více nehod než u ostatních účastníků provozu. V posledních dvaceti letech se v evropských státech počet uživatelů motocyklů více jak zdvojnásobil. Nedávná studie MAIDS potvrdila, že většina havárií motocyklů je způsobena behaviorálními a ergonomickými faktory. Mezi primární příčiny dopravních nehod s motocykly lze zařadit chybné vnímání a detekci řidiče motocyklu ostatními účastníky, tedy obecně řečeno je rozhodujícím činitelem lidský faktor. Ve většině dopravních nehod motocyklů je účastníkem zároveň řidič automobilu. Mnoho výzkumných programů a studií se zabývalo behaviorálními i ergonomickými faktory, které významně přispívají k dopravní nehodovosti dvoustopých motorových vozidel. Tyto výsledky byly využity k následným opatřením, které účinně snižují jejich nehodovost. V evropském regionu ani v ostatních částech světa však doposud neexistují obdobné studie a následná opatření týkající se výlučně řidičů motocyklů. Statistiky rostoucí nehodovosti motorkářů jednoznačně evokují potřebu zaměřit se na tento zranitelný článek dopravního systému a k tomu využít znalostí z oblasti behaviorálních i ergonomických faktorů. Z těchto důvodů vznikl tento inovativní výzkumný program za účasti partnerů z Evropy, Izraele a Austrálie, ve kterém se klade důraz na analýzu dopravních nehod, na analýzu příčin, které k nehodám vedou a na oblast selhávání lidského faktoru. Rovněž byla aplikována první studie na světě, tedy experiment v přirozených podmínkách s motocykly v reálném provozu, které jsou vybaveny elektronickým zařízením schopným mapovat fyzikální veličiny průběhu jízdy na motocyklu. Aktivity projektu dále sledovaly percepci řidičů motocyklů a jejich tendenci riskovat, budou vyvíjeny nové instrumenty sloužící k přesnému hodnocení faktorů souvisejících s nehodovostí motorkářů.

Jiří Vašek (CDV) je spoluautorem zprávy Understanding risk taking behaviour within the context of PTW riders: A report on rider diversity with regard to attitudes, perceptions and behavioural choices).

DRUID

Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines

Projekt se snažil analyzovat problematiku řidičů, kteří řídí pod vlivem psychoaktivních látek a medikamentů ovlivňujících řidičské schopnosti.

CÍLE PROJEKTU:

 • Tvorba nových náhledů na rizika spojená s užíváním psychoaktivních látek
 • Analýza výskytu alkoholu a dalších psychoaktivních látek u řidičů
 • Tvorba komplexní a efektivní epidemiologické databáze na základě které by bylo možné odborně posuzovat způsobilost pacientů k řízení
 • Zavedení vhodných klasifikačních systémů léků ovlivňujících schopnost řízení
 • Vyhodnocení účinnosti strategií prevence, penalizace a rehabilitace v EU
 • Preventivní kampaně na specifické rizikové skupiny v dopravě
 • Vznik informačního systému odborníků zdravotní péče, kteří pracují s pacienty užívající psychoaktivní látky

CAST

Campaigns and Awareness-raising Strategies in Traffic Safety

www.cast-eu.org

Projekt „Kampaně a strategie pro zvyšování povědomí o bezpečnosti v dopravě“ (Campaigns and Awareness-Raising Strategies in Traffic Safety (CAST)) je cíleným výzkumným projektem, který je podporován Evropskou komisí. Byl vytvořen s cílem uspokojit požadavek Komise na zvýšení bezpečnosti v dopravě pomocí účinnějších kampaní pro bezpečnost silničního provozu. Projekt CAST, který probíhal od roku 2006 do roku 2009, se zaměřil na rozvoj tří nástrojů, jež mají poskytnout praktickou pomoc osobám, které provádějí kampaně. Spolu tyto nástroje poskytují jednoznačné pokyny pro navrhování a vyhodnocování kampaní pro bezpečnost silničního provozu.

Komunikační kampaně o bezpečnosti provozu - http://www.cast-eu.org/docs/CAST_RoadSafety_CS.pdf

PEPPER

Police Enforcement Policy and Programmes on European Roads (Strategie policejní kontroly na evropských silnicích)

Mezinárodní projekt Šestého rámcového programu, který byl řešen v období 2006 – 2008. Náplní projektu byl úplný popis a analýza všech aspektů kontroly dodržování pravidel silničního provozu v zúčastněných zemích, stanovení nejlepších postupů a formulace doporučení. Cílem projektu pak bylo zvýšení efektivity policejní kontroly dodržování pravidel silničního provozu v celé Evropě.

Vojtěch Eksler a Pavlína Filemonová Ročáková byli autory zprávy Evaluation of the 0.0 BAC limit for drivers of road vehicles in Czech Republic, Slovakia, Hungary and Croatia. Toto téma bylo zároveň předneseno na závěrečné konferenci projektu, která se konala v Praze ve dnech 17. - 18. 6. 2008 (viz sborník konference).

Ve spolupráci FERSI, ECTRI a FEHRL se každé dva roky konají semináře pro mladé vědecké pracovníky Young Researchers Seminar. Pracovníci CDV se těchto akcí pravidelně účastní (jeden z ročníků CDV i pořádalo).

YRS 2011 Kodaň | sborník konference

AMBROS, J. Relationship between road width and safety, strany 518 - 528

DRÁPELA, E. Geographical location of depopulation areas in the Czech Republic and its dependence on transport infrastructure, strany 307 - 327

Příspěvek Mgr. Drápely byl na semináři oceněn jako 2. nejlepší (First runner-up).

YRS 2009 Turín

HORÁKOVÁ, M. Project Close-to

YRS 2007 Brno

EKSLER, V.: The role of structural factors in road safety

STRYK, J.: Road diagnostics - ground penetrating radar possibilities

YRS 2005 Haag

HANZLÍKOVÁ, I.: Professional drivers: the source of occupational stress

EKSLER, V.: Comparison of national policies and road safety performance indicators as the key to understand major road safety problems of CEE countries

YRS 2003 Lyon

JEDLIČKA, J.: Calculation and modelling of air pollution

SIMONOVÁ, E.: Elements of traffic in Through-passes in the Czech Republic