Úvodní strana  »  Tiskové zprávy  »  Letošní rok je na silnicích tragický především na Vysočině

Letošní rok je na silnicích tragický především na Vysočině

20. 6. 2019, Ostrava

V období leden-květen 2019 bylo v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích v České republice usmrceno 178 a těžce zraněno 725 osob. V případě usmrcených osob se jedná historicky o 2. nejnižší počet, v případě těžce zraněných o historické minimum.

Usmrcených je stále příliš mnoho

Z porovnání s předpoklady Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 (dále jen „NSBSP“), která si klade za cíl snižovat počet usmrcených a těžce zraněných na silnicích, vyplývá, že v uvedeném období bylo na silnicích v ČR usmrceno o 45 % více osob, než byl stanovený předpoklad. Vzhledem k uvedené skutečnosti nelze předpokládat ani v letošním roce splnění vytýčeného cíle NSBSP, tzn., že nebude usmrceno více než 362 osob.

Vysočina: nejtragičtější krajská bilance

V uplynulých pěti měsících bylo na Vysočině v důsledku dopravních nehod usmrceno již 17 osob, meziročně o 7 více (pozn. naprosto totožná bilance byla evidovaná také v Ústeckém kraji). „Vysočina je tak prvním krajem, který „překonal“ vytyčený předpoklad pro celý rok 2019 již v květnu – dle NSBSP nemělo být v roce 2019 usmrceno na území kraje více než 15 osob,“ říká Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i., a dodává: „Detailním pohledem na jednotlivé dílčí cíle NSBSP je evidentní, že tuto bilanci do značné míry ovlivnilo nesprávné předjíždění (6 usmrcených) a nedání přednosti v jízdě (4 usmrcení), vysoký byl také počet usmrcených vinou řidičů nákladních vozidel (4 usmrcení).“


TZ: Letošní rok je na silnicích tragický především na Vysočině 01

TZ: Letošní rok je na silnicích tragický především na Vysočině 02
TZ: Letošní rok je na silnicích tragický především na Vysočině 03

„Na Vysočině přitom v uplynulých měsících proběhlo mnoho akcí, zaměřených právě na prevenci a bezpečnost v silničním provozu a další jsou plánované,“ komentuje smutnou bilanci Mgr. Tomáš Neřold, M.A. vedoucí SO BESIP MD, kterého doplňuje Mgr. Veronika Vošická Buráňová, krajský koordinátor dopravní prevence BESIP pro Kraj Vysočina: „Je realizována celá řada tradičních dopravně – preventivních programů, které cílí na všechny skupiny účastníků silničního provozu. Jedním ze základních kamenů naší práce je součinnost s Policií ČR při celé řadě dopravně - preventivních opatření. Dále během roku navštěvujeme už mateřské školy a centra, zároveň však pravidelně diskutujeme po boku seniorů. V celkovém součtu se jedná o desítky setkání na území celého kraje. Zároveň se zaměřujeme na specifické skupiny. Na základě poptávky městských úřadů jsme se začali věnovat problematice bezpečného provozu elektrokol. Maminky v mateřských centrech a klubech mohou pravidelně navštěvovat naše přednášky v cyklu „Dámská jízda“. Za doposud nejefektivnější a inovativní projekt považuji setkávání studentů středních škol s BESIPem a zejména dopravním psychologem. V rámci projektu pracujeme s malou skupinou účastníků a dáváme jim nahlédnout do nástrojů právě dopravní psychologie. Ze strany studentů i učitelů se setkáváme s pozitivním ohlasem zejména na možnost vyzkoušet si různé životní situace, které provoz vozidla přináší. V letošním roce se uskuteční i první ročník Festivalu dopravní prevence a motorismu v termínu 14. 9. 2019. Návštěvníci se mohou těšit na prezentaci celé řady preventivních programů nebo na automobil v řezu. Pokud bych jako krajský koordinátor měla hodnotit nejenom tu prevenci, ale reálnou dopravní situaci v kraji, tak nezbývá než konstatovat, že aktuálně je to velmi napjaté. Celý kraj protíná hlavní tepna ČR – D1 a v současném rekonstruovaném stavu ji zastaví i drobná dopravní nehoda v omezení. To znamená, že se dopravní zátěž přesouvá na silnice prvních a nižších tříd i do center měst. Další významnou tepnou kraje je pak silnice I/38, která jej protíná ze směru od Kolína až ke Znojmu. I zde je každoročně znát nárůst dopravy osobní, ale zejména MKD.“


TZ: Letošní rok je na silnicích tragický především na Vysočině 04

Senioři: 27% podíl na všech usmrcených!

Stárnoucí populace (osoby ve věku nad 65 let) je jedním z dílčích cílů NSBSP, v rámci kterých je právě u této kategorie účastníků silničního provozu evidován největší rozdíl mezi předpoklady a realitou. V uplynulých 5 měsících bylo oproti předpokladům NSBSP usmrceno o 38 % a těžce zraněno o 22 % více seniorů. Nejvyšší podíl 40 % usmrcených tvořili senioři v Plzeňském kraji, v případě těžce zraněných s 30% podílem dominoval Moravskoslezský kraj. Absolutně nejvíce (7) seniorů bylo usmrceno ve Středočeském a Jihočeském kraji, těžce zraněno (23) pak v Jihomoravském kraji.


TZ: Letošní rok je na silnicích tragický především na Vysočině 05

„Četnost příčin vzniku dopravních nehod se liší v závislosti na věku. Ve srovnání s ostatními věkovými skupinami, dochází u stárnoucí populace ke zvýšení četnosti nehod způsobených nedáním přednosti v jízdě. S rostoucím věkem dochází k poklesu fyzické i psychické kondice, v důsledku toho je ovlivněna zejména pozornost a reakční doba,“ říká Ing. Veronika Valentová, Ph.D., ředitelka Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií Centra dopravního výzkumu, v. v. i., a dodává: „U stárnoucí populace je v porovnání s ostatními věkovými skupinami vyšší procento případů, v nichž účastník na vzniklou nehodovou situaci nereagoval.“

Detailní informace k aktuálnímu vývoji jsou k dispozici zde.

[1] Národní strategie bezpečnosti silničního provozu
[2] Hloubková analýzy dopravních nehod; www.vyzkumnehod.cz