Úvodní strana  »  Tiskové zprávy  »  Postoje firem a řidičů k elektromobilitě v ČR

Postoje firem a řidičů k elektromobilitě v ČR

Tisková zpráva

14. října 2020, Ostrava/Brno

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., (CDV) ve spolupráci s Ministerstvem dopravy provedlo průzkum zájmu o pořízení elektromobilů a o téma elektromobility obecně. „Historicky poprvé jsme chtěli zjistit nejen postoj soukromých řidičů, ale také podnikatelských subjektů a organizací. Provedli jsme dva dotazovací průzkumy. Jeden na vzorku 1 007 respondentů reprezentujících populaci aktivně praktikujících řidičů v ČR, druhý na vzorku 406 organizací,“ říká Ing. Veronika Valentová, Ph.D., ředitelka Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií CDV. „Průzkum byl proveden pro účely Analýzy podpory nákupu a provozu elektromobilů, která byla zpracována na základě požadavku obsaženého v Akčním plánu o budoucnosti automobilového průmyslu,“ připomíná Jan Bezděkovský, pověřenec ministra dopravy pro čistou mobilitu.

Níže jsou uvedeny základní poznatky, kompletní výstupy z dotazníkového šetření včetně podoby dotazníků jsou obsahem Přílohy.

A/ Výsledky dotazovacího průzkumu podnikatelských subjektů a organizací

Vzorek organizací byl sestaven na základě záměrného kvótního výběru podle velikosti firmy/instituce a dle regionu. Celkem bylo získáno 406 kompletních rozhovorů se zástupci organizací ze všech krajů České republiky se zastoupením komerčních subjektů, OSVČ i nekomerčních organizací s počtem zaměstnanců 1-2 400, s vozidlovým parkem od jednoho po několik set vozidel různého typu i druhu pohonu. Rozhovory byly vedeny metodou CATI (telefonické vyplňování) s pracovníky, kteří měli přehled o vozovém parku organizace a o strategii jeho dalšího rozvoje.

A1 Pořízení vozidel na elektrický pohon, financování a využití dotací

Vozidlo na elektrický pohon zakoupila jen 3,2 % oslovených organizací a 1,7 % jej bude pořizovat v letošním roce. Dalších 6,4 % koupi alespoň nevylučuje nebo ji zvažuje. Naprostá většina (88,7 %) však uvedla, že elektrické vozidlo nepořídili a nebudou pořizovat v nejbližších čtyřech letech (více než tři čtvrtiny z těchto respondentů poté uvedly, že ani v pozdějším období o koupi neuvažují). Vozidlo s elektrickým pohonem již zakoupily pouze komerční subjekty a OSVČ. Velikost podniku (počet zaměstnanců) ani lokalita nehrají při rozhodování důležitou roli, vliv nemá ani existence či neexistence firemního plánu mobility. O dobíjecí stanice je ještě menší zájem než o elektromobily, celkem 92,1 % dotázaných si je nepořídilo a pořizovat nebude. Stanici si častěji pořizovaly organizace, které si koupily i vozidlo na elektrický pohon (pět ze sedmi) a tři ze sedmi existujících vlastníků mají firemní plán mobility.

Koupi vozidel firmy uskutečnily nebo hodlají uskutečnit nejčastěji v hotovosti (45,7 %), dále na finanční leasing (19,6 %) nebo operativní leasing (19,6 %), nejméně často formou spotřebitelského úvěru (15,2 %).

Mezi dotázanými organizacemi nikdo doposud nevyužil dotačního programu „Nízkouhlíkové technologie“, většina o něm ani neví (88,9 %), a to i mezi firmami, které si pořídily v daném období vozidlo na elektrický pohon nebo plánují koupi. Ostatní se rozhodli o dotaci nežádat, případně pro ně není vhodná. Pouze tři firmy mají nyní podanou žádost. Šest respondentů v minulosti využilo jiného dotačního programu.

B/ Důvody pro a proti koupi vozidla na elektrický pohon

Pro respondenty, kteří vozidlo zakoupili, koupi plánují nebo přinejmenším přímo neodmítají, jsou hlavním argumentem pro elektromobil provozní náklady a nulové lokální emise. Druhá skupina respondentů, tedy ti, kteří nemají vůbec v úmyslu vozidlo na elektrický pohon pořizovat, odpovídala na otázku, co u nich hovoří proti koupi. Problémem byla nejčastěji pořizovací cena, dále nevhodnost elektromobilu pro typ provozu firmy, velká část firem nehodlá pořizovat vůbec žádné vozidlo, případně nedávno koupili nová vozidla s jiným typem pohonu. Poměrně často byla zmiňována i problematika dojezdu.

TZ: Postoje firem a řidičů k elektromobilitě v ČR 02
TZ: Postoje firem a řidičů k elektromobilitě v ČR 03

Zástupci organizací, které nehodlají pořizovat elektromobil, odpovídali také na otázku, zda by je ke koupi něco dokázalo přesvědčit. Největší část respondentů odpověděla, že je nepřesvědčí nic, třetina však označila za přesvědčivý argument dotaci. Navrhovaná výše dotace se pohybovala od 10 % až do nereálných požadavků včetně více než 100 % ceny. Nejvíce respondentů (polovina) by se nechalo přesvědčit dotací odpovídající 50 % ceny. Tři respondenti uvedli konkrétní částky: 50 000 Kč, 100 000 Kč, 250 000 Kč. Dalšími často zvolenými argumenty byly daňové úlevy a vybudování dostačující sítě dobíjecích stanic v ČR.

C/ Zájem o plug-in hybridy

Zájem o tzv. plug-in hybridy je spíše ještě nižší než zájem o vozidla na čistě elektrický pohon. Zatímco elektromobil se v letošním roce chystá zakoupit sedm firem, plug-in hybrid jen tři.

TZ: Postoje firem a řidičů k elektromobilitě v ČR 04

Shrnutí postojů podnikatelských subjektů a organizací

Zájem o elektromobily ani plug-in hybridy není velký, podle většiny respondentů není jejich pořízení v plánu buď vůbec, nebo jen možná v delším časovém horizontu. Problémem je nejčastěji cena, případně nevhodnost elektromobilů pro daný typ provozu. Některé firmy nemají doplnění či obnovu vozového parku vůbec v plánu, často je zmiňován krátký dojezd. Část respondentů, přesněji třetinu těch, kteří nemají o pořízení elektrovozidla vůbec zájem, by ke koupi snad přesvědčila dotace (ponejvíce ve výši 50 % ceny). Jako argument ke koupi byly zmiňovány i daňové úlevy a vybudování dostačující sítě dobíjecích stanic.

B/ Výsledky dotazovacího průzkumu řidičů

Vzorek respondentů byl sestaven na základě záměrného kvótního výběru podle pohlaví, věku, vzdělání, velikosti místa bydliště a kraje tak, aby byl reprezentativní na obyvatele ČR ve věku 18 a více let, kteří vlastní řidičský průkaz a řídí automobil. Celkem bylo získáno 1 007 kompletních rozhovorů. Kromě kvótních kritérií bylo u respondentů sledováno též pracovní zařazení a orientačně měsíční příjem domácnosti. Dále byli účastníci průzkumu dotázáni na frekvenci řízení automobilu. Tři čtvrtiny respondentů řídí automobil skoro denně.

V souboru 1 007 řidičů bylo 46,2 % respondentů, kteří mají v domácnosti více než jeden automobil, 51,7 % s jedním automobilem a 2,1 % automobil nevlastní; pouze jeden respondent vlastní automobil na elektrický pohon a čtyři mají vozidlo s hybridním pohonem.

B1 Zkušenosti s elektromobily a názory na jejich výhody/nevýhody

Více než polovina (52,1 %) respondentů uvedla, že se o elektromobily moc nezajímá a poměrně velké procento (16,1 %) řidičů o nich nic neví. Pouze 4,1 % má s řízením elektromobilu zkušenosti, ale 27,7 % se o téma elektromobility aktivně zajímá. Více se o elektromobilitu zajímají muži než ženy (80 % žen uvedlo, že o elektromobilech nic neví nebo se o ně nezajímá), zájem roste se vzděláním a poněkud překvapivě i s věkem.

TZ: Postoje firem a řidičů k elektromobilitě v ČR 05

V otázce na hlavní přednosti elektromobilů se tři čtvrtiny řidičů shodly na tom, že elektromobily neprodukují lokální emise a jsou méně hlučné, 43,5 % respondentů souhlasilo s tím, že elektromobily mají nízké provozní náklady, dále bylo často zmiňováno okamžité zrychlení.

Naopak za hlavní nevýhodu považují tři čtvrtiny dotázaných vysokou pořizovací cenu, více než polovině vadí také nízký dojezd, dalších 52,3 % se shodlo na tom, že dobíjecí infrastruktura je doposud nedostatečná. Negativní dopad na životní prostředí (především otázka výroby a likvidace baterií i výroby elektrické energie) odrazuje 22,7 % respondentů.

B2 Pořízení elektromobilu

Většina respondentů o koupi elektromobilu neuvažuje – 34,6 % si ho nechce pořídit vůbec a 53,9 % sice elektromobil neodmítá zcela, ale zatím o koupi ani nepřemýšlí. Dalších 8,9 % přemýšlí o pořízení auta na elektrický pohon v nejbližších letech a pouze 2,6 % dotázaných je rozhodnuto ke koupi – jde však zpravidla o velmi neurčité plány a reálné obrysy má koupě automobilu celkem u šesti respondentů (0,6 % souboru). Nejvyšší procento (přes 12 %) respondentů, kteří uvažují o koupi v nejbližších letech nebo ji aktuálně plánují, je ve věkových skupinách 25-34 let a nad 65 let.

Od koupě elektromobilu odrazuje nejvíce respondentů (80,1 %) pořizovací cena, následoval dojezd (55, 7 %), nedostatek dobíjecích stanic (54,3 %) a životnost a likvidace baterie (42,6 %) a v různých variantách sporný ekologický přínos využití elektrického pohonu.

Jako argument pro koupi automobilu na elektrický pohon označovali respondenti nejčastěji nulové lokální emise (59,3 %) a provozní náklady (51,2 %). Na dalším místě byl rychlý pokrok v technologii (19,6 %), nezanedbatelnou roli hraje také skutečnost, že elektromobily jsou v módě (12,9 %), což je aspekt, který při vhodné propagaci může získávat na síle.

TZ: Postoje firem a řidičů k elektromobilitě v ČR 06
TZ: Postoje firem a řidičů k elektromobilitě v ČR 07

Z dodatečných výhod, které by je mohly pomoci přesvědčit ke koupi automobilu na elektrický pohon, označovali respondenti za nejdůležitější dotaci nákupu (nejčastěji ve výši od 50 000 do 200 000 Kč nebo 41-50 % ceny vozu), za více či méně rozhodující ji označilo 80,1 % respondentů. Obecně je pro respondenty podstatné jakékoliv zvýhodnění finančního charakteru. Naopak nejméně často je za rozhodující považována možnost využívání jízdních pruhů vyhrazených pro MHD a taxi, které respondenti oprávněně považují za neudržitelné.

TZ: Postoje firem a řidičů k elektromobilitě v ČR 08

Respondenti, kteří koupi plánují, uvedli jako dostačující dojezd 400-500 km a do koupě by investovali částky od 150 000 Kč po 1 mil. Kč, což potvrzuje předpoklad, že část respondentů plánujících koupi vozu na elektrický pohon má zatím jen neurčité představy. Respondenti nad 65 let, kteří se z hlediska pořízení elektromobilu profilují jako nejperspektivnější, by investovali 350 000-400 000 Kč. Registrace vozu by ve většině případů byla na soukromou osobu a dobíjení by probíhalo převážně doma nebo u veřejných stanic.

B3 Pořízení plug-in hybridu

O koupi v nejbližších letech uvažuje 4,9 % řidičů a pouze 0,8 % koupi s určitostí plánuje. Nikdo z nich vůz na plug-in hybridní pohon nebude kupovat v letošním roce, koupě se pohybuje v horizontu 2-10 let, v jednom případě dokonce 20 let.

Shrnutí postojů řidičů

Dvě třetiny respondentů o elektromobilech neví nebo se o ně vůbec nezajímají. Třetinu problematika zajímá, snaží se mít přehled o vývoji a cenách, případně mají i zkušenosti s řízením elektromobilu. Jako hlavní přednost elektromobilů respondenti vnímají nulové lokální emise a nízkou hlučnost i nízké provozní náklady, hlavní nevýhodou je podle nich především vysoká pořizovací cena a dále nízký dojezd spolu s nedostatkem potřebné infrastruktury (dobíjecí stanice). Zájem o pořízení vlastního elektromobilu je velmi nízký. Za hlavní argument proti koupi je označována především pořizovací cena (80 % dotázaných), dále nízký dojezd a nedostatek dobíjecích stanic. Pro koupi hovoří nízké provozní náklady a nulové lokální emise. Za rozhodující výhodu motivující ke koupi elektromobilu byla nejčastěji označena finanční dotace při koupi, nejvíce řidičů si představovalo 40-50 % ceny vozu. Důležitá byla i ostatní zvýhodnění finančního charakteru (daňové úlevy, zvýhodněné povinné ručení, bezplatné užívání dálniční sítě).

Dotazování bylo provedeno během srpna 2019 agenturou FOCUS – Centrum pro sociální a marketingovou analýzu při využití dotazníků sestavených Centrem dopravního výzkumu, v. v. i.

Průzkum byl součástí projektu Analýza podpory nákupu a provozu elektromobilů, který byl realizovaný na základě Rozhodnutí č. j. 1 18/2018-710-VV/1 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na podporu rozvoje činnosti veřejné výzkumné instituce v resortu dopravy – Centra dopravního výzkumu, v. v. i., ze dne 28. 1. 2019.

Foto: CDV