Úvodní strana  »  Projekty  »  Výzkum dopadů zavedení mýtného

Výzkum ekonomických dopadů zavedení mýtného na silnicích první třídy na krajské rozpočty ve vztahu ke zvýšeným nákladům na údržbu více zatížených silnic nižších tříd

Cíle projektu

  • kvalitativním výzkumem identifikovat nepříznivé faktory degradace silnic nižších tříd, které mají vliv na rozpočet správců krajů a které se vztahují zejména k těmto hlediskům:
    • hledisko konstrukce vozovky – předpokládaný vývoj porušení vozovky (její životnost),
    • hledisko uživatele – provozní funkce (bezpečnost, plynulost, hospodárnost a pohodlnost provozu),
    • hledisko životního prostředí – hlučnost a emise způsobené exhalacemi motorových vozidel,
  • kvantitativním výzkumem definovat váhy jednotlivým kritériím způsobujících degradaci silnic nižších tříd v jednotlivých regionech, přičemž váhy budou přidělovány na základě průměrného vzorku událostí ve vybraném regionu,
  • dílčím cílem je vytvořit software pro vyčíslení nákladů na dodatečnou údržbu silnic nižších tříd,
  • formou konferencí a seminářů šířit výsledky projektu a budovat tak povědomí o možnosti kvantifikovat nadměrné opotřebení silnic nižších tříd v jednotlivých regionech, sloužících jako podkladový nástroj ke strategickému vývoji daného regionu ve vztahu k jejich rozpočtu.

Metodika řešení

Identifikace regionů ČR, ve kterých došlo v období mezi sčítáními dopravy 2005 a 2010 k zavedení mýtného na dálnicích a silnicích I. tříd, a specifikace oblastí, kde na nezpoplatněných silnicích došlo k vyššímu nárůstu intenzity dopravy nákladních vozidel (TNV), než by odpovídalo trendům nárůstu mezi r. 2005-2010.

S využitím statistických metod testování hypotézy, že zpoplatnění dálnic a vybraných silnic I. třídy znamenalo přesun části TNV ze zpoplatněné sítě na síť nezpoplatněnou. Výběr reprezentativního vzorku silnic dle dopravního zatížení v jednom regionu jako podkladu pro vytvoření seznamu zájmových silnic pro kvalitativní výzkum.

Kvalitativní výzkum spočívající na expertních panelech odborníků z BIBS a CDV doplněných zástupců správců krajů v rámci focus groups, kteří identifikují nepříznivé faktory degradace silnic nižších tříd vzhledem k hledisku konstrukce vozovky, její životnosti, hledisku uživatele a životnímu prostředí, jež mají vliv na rozpočet krajů. Diskuse budou stavěny na dosavadním výzkumu a dostupných datech BIBS a CDV. Vzhledem k relevantnosti výzkumu a jeho správné aplikace v praxi budou konzultovány se správci krajů přístupová data, která se vážou ke stavu vozovek (stav neproměnných parametrů vozovek a klasifikační stupně proměnných parametrů vozovek apod.).

Tím bude inicializován kvantitativní výzkum, jež bude vycházet i z dosud získaných dat CDV a jež bude spočívat v průzkumu trhu o cenách za údržbu silnic v jednotlivých regionech (analýza cen dostupná ze sborníku cen stavebních prací RTS a šetřením u správců krajů o ceně obvyklé).

Se souhlasem správců bude na vybraném počtu úseků silnic provedeno měření nedestruktivními zařízeními – rázovým zařízením FWD a georadarem, kterými CDV disponuje.

Prezentacemi dosavadních výsledků výzkumu a konzultacemi budou na reprezentativních úsecích definovány váhy, odpovídající jednotlivým kritériím vyplývajících z dosavadního výzkumu. V této fázi bude systém vah podložen na údajích o nákladech vzniklých při opravě a údržbě sledovaných silnic a o potřebě finančních prostředků krajů pro zajištění stabilní dopravní infrastruktury. Provedený výzkum bude směřovat od určení vstupních parametrů a jejich vah ke zhodnocení degradace vozovek různých konstrukcí způsobené případným nárůstem dopravy v důsledku zpoplatnění a finančním vyjádřením nápravných opatření. Následná realizace softwaru bude zhmotněním provedeného výzkumu do aplikačního výstupu.

Testováním výsledků výzkumu v softwaru ověříme jeho funkčnost, přičemž pomocí software budou moci regiony konkrétně vyčíslit náklady vzniklé v důsledku nadměrného opotřebení silnic nižších tříd v díky odklonu silniční dopravy ze zpoplatněných silnic I. tříd na silnice II. a III. tříd. Regiony tím zjistí potřebu dodatečných finančních prostředků na zkvalitnění jejich silnic, čímž mohou tuto skutečnost zohlednit v rozpočtu regionu a strategii pro získání těchto prostředků (žádost o dotaci, zpoplatnění některých úseků silnic nižších tříd atp.).

Prezentace semináře

Formulář - žádost o zaslání software

Prosím, vyplňte následující údaje