Plánování udržitelné dopravy

Oblast 22 - Problematika udržitelné dopravy

V souvislosti se zvyšující se zátěží životního prostředí a negativními vlivy na lidské zdraví se dostává do popředí problematika udržitelného rozvoje společnosti, který má za cíl vytvořit podmínky pro zachování potřeb současné generace, aniž by ohrozil možnosti naplnění potřeb generací příštích. V rámci oblasti jsou zpracovávány primární data, podkladové informace a případové studie. Na základě získaných informací dále zpracováváme odborné posudky, studie a analýzy pro potřeby orgánů státní správy, samosprávy a soukromých organizací.

Činnost oblasti je převážně zaměřena na stanovení indikátorů udržitelného rozvoje dopravy zejména na výpočty a hodnocení trendů. Pracovníci provádí implementaci dobrovolných nástrojů (EMAS, IPPC) a zajišťují environmentální výchovu a vzdělávání. Dále pak vypracovávají hodnocení externích nákladů dopravy vč. oceňování ztrát na lidských životech. Zabývají se problematikou odpadů v dopravě či fragmentací lokalit způsobené dopravní infrastrukturou. Zpracovávají expertní stanoviska jako výchozí materiály pro rozhodovací procesy a soudně-znalecké posudky.

Garant problematiky: 

Projekty

 • TRANSGREEN – zelená a šedá infrastruktura v Karpatech
 • Využití indikátorů pro hodnocení regionálního rozvoje udržitelné dopravy
 • Fragmentace krajiny – komerční zakázka MD
 • Vypracování dílčí zprávy vyhodnocení stavu a trendů udržitelného rozvoje v ČR za rezort Dopravy – komerční zakázka MD
 • Návrh nového systému plošné ochrany půdy v ČR s ohledem na její multifunkční využití – optimalizační model hodnotících kritérií pro prostorové plánování, legislativní a ekonomické nástroje – VaV TA ČR
 • Kvantifikace externích nákladů dopravy v podmínkách České republiky COST, INGO
 • COST 356 Udržitelná doprava v citlivých oblastech – hodnocení a zavádění
 • INGO - Podpora zastoupení CDV v pracovní skupině SEI „Životní prostředí a doprava “
 • INGO - Podpora zastoupení CDV v celoevropském programu doprava, zdraví a životní prostředí (THE PEP)
 • ASsessing SEnsitiveness to Transport – ASSET
 • COST 350 - Integral Assessment of Ecological Impact of Road infrastructure
 • eGUTS – využití potenciálu elektromobility

Služby

 • stanovení indikátorů udržitelného rozvoje dopravy - výpočty a hodnocení trendů
 • zpracování dokumentace EIA / SEA
 • implementace dobrovolných nástrojů (EMAS, IPPC)
 • environmentální výchova a vzdělávání
 • zpracování expertních stanovisek jako výchozích materiálů pro rozhodovací procesy
 • soudně-znalecké posudky