Projekt SAMO

Projekt Samo

Číslo projektu: TB0200MD062

O PROJEKTU

Jedním z opatření Národní strategie bezpečnosti silničního provozu je postupná přestavba silniční sítě na principech samovysvětlující a odpouštějící komunikace. Koncept samovysvětlující komunikace byl však doposud teoretický – neexistoval žádný návod jak měřit a hodnotit samovysvětlitelnost. To bylo motivem projektu SAMO, řešeného Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. Výsledná metodika poskytuje návod a nástroje k praktickému hodnocení a následnému zvyšování samovysvětlitelnosti, s využitím rychlostní konzistence (rozdílů rychlosti mezi přímými úseky a navazujícími směrovými oblouky) a z ní odvozené optimalizace (pomocí dopravního značení nebo změn směrového vedení). Autoři shromáždili data, vytvořili metodiku hodnocení a aplikovali ji na extravilánových úsecích silnic I. třídy. Doplňkem metodiky je i interaktivní mapa nejkritičtějších směrových oblouků. Postup, prezentovaný v metodice, bude v budoucnu možné adaptovat i na extravilánové komunikace nižších tříd.

Řešení a výsledky projektu byly konzultovány a formulovány podle požadavků provozního úseku Ředitelství silnic a dálnic ČR. Identifikace kritických oblouků umožňuje přesné zacílení při plánovaných rekonstrukcích komunikací (ve srovnání s nákladnými úpravami celých silničních úseků). Metodika byla certifikována Ministerstvem dopravy a odsouhlasena ŘSD ČR jako podklad pro budoucí sanace.

Tento projekt je financován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu BETA. tacr-logo

ŘEŠENÍ

Cílů projektu bylo dosaženo naplněním dílčích cílů v následujících etapách:

 • Etapa 1 – Sběr dat, příprava metodologie (08-12/2014) – sběr dat, příprava dat ke zpracování, příprava metodologie analýzy dat.
 • Etapa 2 – Analýza dat, identifikace kritických míst (01-07/2015) – segmentace silniční sítě, přiřazení nehodových dat, vyhodnocení ukazatelů konzistence, identifikace kritických míst.
 • Etapa 3 – Příprava metodiky (08-12/2015) – sumarizace metodického postupu, návrh textu metodiky.
 • Etapa 4 – Finalizace závěrečných výstupů (01-07/2016) – tvorba webového mapového portálu a specializované mapy, dokončení metodiky a oponentura, certifikace metodiky.

Řešení projektu předcházely dvě studie.

 • Pilotní studie na úseku silnice III. třídy (2,5 km): GPS logger (frekvence záznamu 1 Hz), 15 průjezdů, určení konzistence 3 směrových oblouků a vztahu k nehodovosti
 • Studie na 2 silnicích I. třídy (cca 100 km): měřicí vozidlo CDV (10 Hz), 1 průjezd, cca 150 přímých úseků a 150 směrových oblouků, určení konzistence a identifikace kritických oblouků

Na základě pozitivních výsledků těchto studií byla navržena metodologie hodnocení konzistence, které umožňuje nepřímé (proaktivní) hodnocení bezpečnosti a zároveň poskytuje údaje k hodnocení samovysvětlitelnosti a následným návrhům její optimalizace. Projekt byl zaměřen na extravilánové úseky silnic I. třídy, s využitím dat z flotily cca 1000 plovoucích vozidel (4 Hz) poskytnutých firmou Princip a.s.

VÝSTUPY

 

PUBLIKACE

(související publikace jsou doplňovány i po skončení projektu)

Články v impaktovaných časopisech

 • AMBROS, J., USAMI, D. S., VALENTOVÁ, V. (2023). Developing speed-related safety performance indicators from floating car data. IET Intelligent Transport Systems, roč. 17, č. 3, s. 557–565  (odkaz)
 • ŘÍMALOVÁ, V., ELGNER, J., AMBROS, J., FIŠEROVÁ, E. (2022). Modelling the driving speed on expressway ramps based on floating car data. Measurement, roč. 195, č. 110995 (odkaz)
 • AMBROS, J., TUREK, R., ŠRAGOVÁ, E., PETR, K., ŠUCHA, M., FRIČ, J. (2021). How fast would you (or should you) drive here? Investigation of relationships between official speed limit, perceived speed limit, and preferred speed. Transportation Research Part F: Psychology and Behaviour, roč. 83, s. 164–178 (odkaz)
 • AMBROS, J., TUREK, R., ELGNER, J., KŘIVÁNKOVÁ, Z., VALENTOVÁ, V. (2020). Effectiveness Evaluation of Section Speed Control in Czech Motorway Work Zones. Safety, roč. 6, č. 3 (odkaz)
 • AMBROS, J., VALENTOVÁ, V., GOGOLÍN, O., ANDRÁŠIK, R., KUBEČEK, J., BÍL, M. (2017). Improving the Self-Explaining Performance of Czech National Roads. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, č. 2635, s. 62–70 (odkaz)
 • AMBROS, J., VALENTOVÁ, V. (2016). Identification of Road Horizontal Alignment Inconsistencies – A Pilot Study from the Czech Republic. The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, roč. 11, č. 1, s. 62–69 (odkaz)

Články v recenzovaných časopisech

 • AMBROS, J., ELGNER, J., TUREK, R., VALENTOVÁ, V. (2020). Where and when do drivers speed? A feasibility study of using probe vehicle data for speeding analysis. Archives of Transport, roč. 53, č. 1, s. 103–113 (aot-2020  ( 781,14 KB) )
 • AMBROS, J., ALTMANN, J., JUREWICZ, C., CHEVALIER, A. (2019). Proactive assessment of road curve safety using floating car data: An exploratory study. Archives of Transport, roč. 50, č. 2, s. 7–15 (aot-2019  ( 519,00 KB) )
 • AMBROS, J., CAUDR, M. (2017). Zvyšování samovysvětlitelnosti extravilánových úseků silnic I. třídy. Silniční obzor, roč. 78, č. 2, s. 42–46 (so-2017  ( 4,04 MB) )
 • VALENTOVÁ, V., AMBROS, J. (2014). Konzistentní design – využití GPS ke zjištění nesouladu ve směrovém řešení trasy. Silniční obzor, roč. 75, č. 4, s. 98–101 (so-2014  ( 2,24 MB) )
 • AMBROS, J., VALENTOVÁ, V. (2012). Optimalizace směrových návrhových prvků pozemních komunikací: úvod do problematiky a příprava pilotní studie. Dopravní inženýrství, roč. 7, č. 1, s. 14–16 (di-2012  ( 1,04 MB) )
 • AMBROS, J., ELGNER, J., VALENTOVÁ, V., BĄK, R., KIEĆ, M. (2024). Proactive safety assessment of urban through-roads based on GPS data. Archives of Transport, roč. 69, č. 1, s. 113–125 (odkaz)

Příspěvky na konferencích

 • ELGNER, J., AMBROS, J., MUÑOZ, M. A., VALENTOVÁ, V., FIŠEROVÁ, E. (2022). Assessing the Speed Impact of Traffic Calming Devices Using Functional Data Analysis. In 34th ICTCT Conference, Györ, Maďarsko (ictct2022  ( 38,36 MB) )
 • AMBROS, J., ELGNER, J., VALENTOVÁ, V. (2022). Možnosti využití výsledků výzkumu dat z plovoucích vozidel. In 29. Silniční konference, Praha (sk2022  ( 58,82 KB) )
 • ELGNER, J., AMBROS, J., FIŠEROVÁ, E. (2022). Posouzení efektu dopravních opatření upravujících rychlost vozidel v intravilánu obci. In Robust 2022, Volyně (robust2022  ( 283,55 KB) )
 • AMBROS, J., TUREK, R., ELGNER, J., KŘIVÁNKOVÁ, Z., VALENTOVÁ, V. (2020). Effectiveness evaluation of section speed control in Czech motorway work zones. In 8th Transport Research Arena, Helsinky, Finsko (tra2020  ( 721,42 KB) )
 • ELGNER, J., ŘÍMALOVÁ, V., FIŠEROVÁ, E., AMBROS, J. (2019). Modelling the Driving Speed on Expressway Ramps. In 12th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2019), Londýn, Velká Británie (ercim2019  ( 11,61 MB) )
 • AMBROS, J., TUREK, R., ŠRAGOVÁ, E., ŠUCHA, M. (2019). How fast would you (or should you) drive here? In 32nd ICTCT Conference, Varšava, Polsko (ictct2019  ( 445,01 KB) )
 • AMBROS, J., ELGNER, J., TUREK, R., VALENTOVÁ, V. (2019). Where and when do drivers speed? A feasibility study of using probe vehicle data for speed enforcement planning. In TRB 98th Annual Meeting, Washington, USA (trb-2019-poster  ( 1,29 MB) )
 • AMBROS, J., KUBEČEK, J., ELGNER, J., KIEĆ, M., BĄK, R. (2018). Safety effects of traffic calming on roads through villages: proactive evaluation using GPS data. In 31st ICTCT Conference, Porto, Portugalsko (ictct2018  ( 1,43 MB) )
 • AMBROS, J. (2018). Využití dat z plovoucích vozidel pro hodnocení bezpečnosti. In 26. Silniční konference, Ostrava (sk-2018  ( 253,38 KB) )
 • JUREWICZ, C., ESPADA, I., MAKWASHA, T., HAN, C., ALAWI, H., AMBROS, J. (2018). Use of connected vehicle data for speed management in road safety. In 28th ARRB International Conference, Brisbane, Austrálie (arrb-2018  ( 848,67 KB) )
 • JUREWICZ, C., ESPADA, I., MAKWASHA, T., HAN, C., ALAWI, H., AMBROS, J. (2017). Validation and applicability of floating car speed data for road safety. In 2017 Australasian Road Safety Conference, Perth, Austrálie (arsc-2017b  ( 806,96 KB) )
 • AMBROS, J., JUREWICZ, C. (2017). From big data to speed and safety: A review of surrogate safety measures based on speeds from floating car data. In 2017 Australasian Road Safety Conference, Perth, Austrálie (arsc-2017a  ( 216,68 KB) )
 • AMBROS, J. (2017). Which validation is more valid? In 6th NTSA Annual Scientific Seminar, Kodaň, Dánsko (ntsa-2017  ( 319,49 KB) )
 • AMBROS, J., VALENTOVÁ, V., GOGOLÍN, O., ANDRÁŠIK, R., KUBEČEK, J., BÍL, M. (2017). Improving the self-explaining performance of Czech national roads. In TRB 96th Annual Meeting, Washington, USA (trb-2017-poster  ( 1,78 MB) )
 • AMBROS, J. (2016). Using floating car data for speed analyses – Czech experience. In 11th International Road Safety Seminar GAMBIT, Gdaňsk, Polsko (gambit-2016  ( 1,22 MB) )
 • AMBROS, J., GOGOLÍN, O. (2016). What drives speed on rural roads? Exploratory study using floating car data. In 5th NTSA Annual Scientific Seminar, Norrköping, Švédsko (ntsa-2016  ( 762,84 KB) )
 • AMBROS, J., VALENTOVÁ, V., SEDONÍK, J. (2016). Linking Rural Road Environment, Speed and Safety Factors with a Two-Stage Model: A Feasibility Study. In TRB 95th Annual Meeting, Washington, USA (trb-2016  ( 246,54 KB) + trb-2016-poster  ( 3,66 MB) )
 • AMBROS, J., GOGOLÍN, O., KUBEČEK, J., ANDRÁŠIK, R., BÍL, M. (2015). Proactive identification of risk road locations using vehicle fleet data: exploratory study. In 28th ICTCT Workshop, Ašdod, Izrael (ictct-2015  ( 144,87 KB) + ictct-2015-poster  ( 419,02 KB) )
 • AMBROS, J., VALENTOVÁ, V., ORÍŠEK, P. (2015). Safety Ranking of Rural Curves Based on Design Consistency Measures. In 5th International Symposium on Highway Geometric Design, Vancouver, Kanada (ishgd-2015  ( 389,29 KB) + ishgd-2015-poster  ( 2,29 MB) )
 • AMBROS, J., VALENTOVÁ, V. (2013). Czech pilot study of road horizontal alignment optimization. In XXVIII International Baltic Road Conference, Vilnius, Litva (ishgd-2015-poster  ( 2,29 MB) )

​Monografie

 • AMBROS, J., JUREWICZ, C., CHEVALIER, A., VALENTOVÁ, V. (2021). Speed-Related Surrogate Measures of Road Safety Based on Floating Car Data. In Macioszek, E., Sierpiński, G. (Ed.). Research Methods in Modern Urban Transportation Systems and Networks. Springer Nature Switzerland AG, Cham, s. 129–144 (odkaz)
 • AMBROS, J. (2015). Hodnocení bezpečnosti silničního provozu s využitím statistického modelování. ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů (disertace  ( 1,60 MB)posudky  ( 904,17 KB) )

KONTAKTY

Oblast hodnocení bezpečnosti a strategií
Ing. Jiří Ambros, Ph.D. (tel. 541 641 362, e-mail jiri.ambros@cdv.cz)

Autorem webu je Bc. Jiří Daniš. Mapy vytvořili Mgr. Jan Kubeček a Mgr. Martina Bilová.
Fotografii na titulní straně pořídil Ing. Ondřej Gogolín. Obálku metodiky navrhla Sabina Jánošíková.